Zjazd Slovenského zväzu telesne postihnutých

       V zmysle Stanov SZTP čl. VII bod 2 Zjazd zvoláva predseda SZTP raz za štyri roky. Od
posledného Zjazdu, ktorý sa konal v roku 2016 v Trebišove, štvorročné volebné obdobie uplynulo
v roku 2020. Bohužiaľ zlá pandemická situácia a vyhlásený núdzový stav v Slovenskej republike
neumožnili uskutočniť Zjazd v riadnom termíne. Členovia Republikovej rady SZTP odsúhlasili
per rollamom nový termín konania Zjazdu, a to 23.septembra 2021 v Park hotely Hokovce.

        Z 90 prítomných účastníkov podľa správy mandátovej komisie bolo prítomných 77
delegátov s hlasom rozhodujúcim, ktorí odsúhlasili verejné hlasovanie.

        Vo verejnom hlasovaní bola za predsedníčku SZTP jednohlasne zvolená na
volebné obdobie 2021 – 2025 Ing. Monika Vrábľová.
V zmysle čl. VII bod 8.2 Stanov SZTP Zjazd volí členov Republikovej rady SZTP na
návrh KR a RŠO SZTP. Verejným hlasovaním boli zvolení nasledovní členovia na
volebné obdobie 2021 – 2025:
za kraj Bratislava Zdenka Kmeľová
za kraj Trnava: Iveta Szabová
za kraj Nitra: Martin Drdoš
za kraj Banská Bystrica: Ivana Matejčíková
za kraj Prešov: Anna Olejárová
za kraj Košice: Milan Kubaľa
za kraj Žilina: Mária Antalová
za kraj Trenčín: Elena Rónaiová
za RŠO Asociácia POLIO v SR: Milan Dovhun
za RŠO ŤTP a vozičkárov: Ján Miho

V zmysle čl. VII bod 8.3 Stanov SZTP Zjazd volí členov Republikovej kontrolnej
komisie SZTP na návrh KR a RŠO SZTP. Verejným hlasovaním boli zvolení nasledovní
členovia na volebné obdobie 2021 – 2025:
za kraj Bratislava: Ján Ečery
za kraj Nitra: Katarína Balážová
za kraj Banská Bystrica: Marta Hencová
za kraj Trnava: Otília Vizváryová
za kraj Trenčín: Mária Barišová
za kraj Košice: Pavol Drevko
za kraj Prešov: Zlatica Kokoruďová
za kraj Žilina: Július Sokol.

Zasadla nová Republiková rada SZTP, ktorá zvolila podpredsedov SZTP na ďalšie
volebné obdobie. Prvým podpredsedom sa stala Elena Rónaiová a druhým Milan
Dovhun.

Predsedníčkou kontrolnej komisie sa stala Zlatica Kokoruďová. Za dôveru a úspešné voľby všetkým delegátom poďakovala novozvolená predsedníčka
SZTP Monika Vrábľová.
Novému vedeniu Slovenského zväzu telesne postihnutých prajeme veľa zdravia a síl v
neľahkej práci v prospech telesne postihnutých.