Ciele

– Pomáhať ľuďom s telesným postihnutím pri riešení ich sociálnych, ekonomických, psychických,
spoločenských potrieb a záujmov na princípoch humanizmu a demokracie.

– Pomáhať vytvárať predpoklady a podieľať sa s kompetentnými orgánmi pripravovať osoby s telesným
postihnutím na plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti zdravých spoluobčanov.

– Systematicky obhajovať špecifické potreby a záujmy osôb s telesným postihnutím a iniciatívne
presadzovať ich riešenie na všetkých stupňoch organizačnej štruktúry SZTP voči kompetentným
orgánom a inštitúciám.