Eliminácia bariér v prostredí ako cesta k nediskriminácii, 2019

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v
rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd v roku 2019.
Ciele projektu boli:
– realizovať monitoring bezbariérovosti a dostupnosti objektov vo vybraných mestách
Slovenskej republiky s cieľom vytvoriť podmienky na realizáciu účinných nástrojov na
predchádzanie diskriminácie a uplatňovanie zásad rovnakého zaobchádzania pre občanov
s telesným a ťažkým telesným postihnutím,
– prezentovať výsledky získané prieskumom pred predstaviteľmi miest a obcí a tak
zlepšiť informovanosť verejnosti, štátnej a verejnej správy o potrebách telesne a ťažko
telesne postihnutých občanov,
– poukázať na nedostatky a navrhnúť spôsoby riešenia pri odstraňovaní architektonických
bariér ako základného predpokladu odstránenia diskriminácie tejto cieľovej skupiny a
vytváranie rovnakých podmienok ako pre zdravú populáciu.

Cieľovou skupinou sú ľudia s telesným a ťažkým telesným postihnutím, ktorí
patria v súčasnosti do skupiny ľudí ohrozených sociálnou inklúziou. V širšom
spoločenskom kontexte do cieľovej skupiny patria aj rodičia s detskými kočíkmi, seniori,
tehotné ženy a osoby po úrazoch, ktorým rovnako prítomnosť architektonických bariér v
prostredí a doprave znemožňuje prístup k službám, objektom a tovarom.
Projekt trval 7 mesiacov a išlo o monitoring bezbariérovosti v mestách:
– Bardejov
– Humenné
– Michalovce
– Vranov nad Topľou
– Spišská Nová Ves

V každom z uvedených miest do monitoringu boli zapojení štyria aktivisti
s ťažkým telesným postihnutím. Mali k dispozícii dotazník, na základe ktorého zbierali
údaje, ktoré sú dôležité sledovať, či daná budova spĺňa podmienky bezbariérovosti
v zmysle vyhlášky MŽP č. 532/2002 Z.z.
Išlo o kultúrne zariadenia, voľnočasové aktivity (múzeá, kiná, divadlá, kostoly
a pod.), zdravotnícke zariadenia (nemocnice, výdajňa kompenzačných pomôcok,
lekárne), školské zariadenia (materské, základné, stredné školy, internáty), inštitúcie
verejnej správy a samosprávy, služby – banky, poisťovne, ubytovacie a stravovacie
zariadenia. Aktivisti vyhotovili fotodokumentáciu dobrých a zlých príkladov, z ktorých
boli vyhotovené bulletiny a distribuované na všetky pobočky a miestne samosprávy.
Výsledky monitoringu boli prezentované na workshopoch v jednotlivých mestách za
účasti aktivistov, projektového tímu, členov SZTP a zástupcov verejnej správy
a samosprávy.

        Vieme, že prítomnosť bariér v živote občanov s telesným postihnutím má veľký
dopad na kvalitu ich života. Je bezprostrednou príčinou ich diskriminácie, čo je v rozpore
so základnými ľudskými právami. Aj z toho dôvodu po prezentácii výsledkov
monitoringu sa uskutočnil seminár v oblasti dodržiavania našich občianskych ako aj
základných ľudských práv. Hlavnou témou bol Dohovor OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím, Antidiskriminačný zákon a návod, ako a kam podať sťažnosť
z dôvodu neprístupnosti prostredia.

Monitoring prístupnosti v Humennom

Monitoring prístupnosti v Bardejove

Monitoring prístupnosti vo Vranove nad Topľou

Monitoring prístupnosti v Michalovciach