Bezbariérovosť – nezávislý spôsob života, 2020

       Na Ministerstve spravodlivosti SR v rámci výzvy na presadzovanie, podporu a
ochranu ľudských práv a slobôd a predchádzanie všetkým formám diskriminácie,
rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie v roku 2020 sme
boli úspešní s našim projektom s názvom ” Bezbariérovosť – nezávislý spôsob života”.
Slovenský zväz telesne postihnutých realizoval projekt s finančnou podporou MS
SR v dobe od 1.5.2020 – 31.12.2020. Projekt sa uskutočnil v 5 okresných mestách –
Trnava, Levice, Senica, Dunajská Streda, Komárno. Išlo o vykonanie prieskumu
bezbariérovosti a dostupnosti objektov v daných mestách. Bariéry pre mnohých z nás sú
neprekonateľnou prekážkou pri uplatňovaní svojich snov o vzdelávaní, zamestnanosti,
cestovaní, bývaní a pod. s predpokladom vytvoriť podmienky na realizáciu účinných
nástrojov trvalo udržateľného rozvoja a poskytovania rovnakých šancí ako pre zdravú
verejnosť.

        Monitoring bol uskutočnený v školských zariadeniach a internátoch,
zdravotníckych zariadeniach (nemocnice, lekárne, zdravotnícke potreby), ubytovacích a
stravovacích zariadeniach, obchodoch, ďalej boli monitorované banky, bankomaty,
poisťovne, voľnočasové aktivity (kino, divadlo, kostol, šport), inštitúcie verejnej správy a
samosprávy.
Na základe vypracovaných dotazníkov, ktoré boli rozdané našim aktivistom v
jednotlivých mestách, bol tento prieskum vykonávaný počas mesiaca 06/2020 a 07/2020.
Počas prieskumu naši aktivisti sa stretávali nielen s kladnými stránkami ale aj s
negatívnymi. Napriek tomu, že každý jeden mal v ruke poverenie na výkon predmetného
prieskumu podpísaný koordinátorom projektu, nie všade boli do objektov vpustený resp.
stretávali sa s neochotou pracovníkov jednotlivých inštitúcii.
Monitoringu zdravotníckych zariadení sme plánovali venovať viac priestoru, opäť
sme však boli čiastočne limitovaní epidemiologickou situáciou a nemohli sme detailne
zdokumentovať všetky vytypované zariadenia.
V meste Dunajská Streda hlavná nemocnica s poliklinikou Svet zdravia. Cez
hlavný vchod, kde je aj rýchla zdravotnícka pomoc, je nájazd so zábradlím, ťažko telesne
postihnutý prejde iba s pomocou – nájazd je prudký. Viacerí odborní lekári sú roztrúsený
po celom meste a prístup ako aj vnútorné priestory vo väčšie z nich nevyhovuje, resp.
čiastočne vyhovuje pre osoby s ŤZP.
V Trnave fakultná nemocnica patrí k starším budovám. Absolútne nevyhovujúci
prístup k ambulancii pohotovostnej služby pre dospelých, čo považujeme za veľký
nedostatok v dostupnosti zdravotnej starostlivosti.
Služby boli monitorované v rôznych kategóriách, od stravovania v rýchlom
občerstvení, kaviarne, cukrárne, reštaurácie, cestovné kancelárie až po ubytovanie.
Stravovacie služby sú relatívne dostupné s istými obmedzeniami, kde je často jediný
prístup do objektu po schodoch. V letnej sezóne je možné dopriať si kávu so zákuskom
na mnohých terasách s obsluhou. Reštaurácie, ktoré majú relatívne bezbariérový vstup, sú
z hľadiska celkového komfortu len čiastočne vyhovujúce, nakoľko im často chýbajú
bezbariérové toalety. Ubytovanie pre osoby na vozíku v Trnave je ťažko dostupné.
Hotely z väčšia nemajú bezbariérové izby resp. sociálne zariadenia, príp. nemajú
v budove výťah. Pokiaľ ide o Dunajskú Stredu, hotely v areáli termálneho kúpaliska
vyhovujú aj pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Dá sa povedať, že takmer
všetky ubytovanie zariadenia – až na malé výnimky – sú v areáli termálneho kúpaliska
dostupné.
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu členom pracovnej skupiny nebol
umožnený vstup do mnohých škôl a školských zariadení. I keď na prvý pohľad sa často
zdá, že školské zariadenia sú neprístupné pre vstup deťom a študentom s telesným
postihnutím, resp. vozičkárom a staršie budovy škôl sú zväčšia plné bariér, o to viac nás
potešila skutočnosť, že v Trnave máme bezbariérové školské zariadenia v kategórii
materská, základná, stredná i vysoká škola. Celkovo môžeme konštatovať, že aj v ďalších
monitorovaných mestách školské zariadenia vyhovujú čiastočne a v budúcnosti je
potrebné zo strany jednotlivých škôl vypracovať projekty na odstránenie bariér.
V modernej dobe elektronickej komunikácie sú stále situácie, kedy sa osobnej
návšteve úradov nevyhneme. Prístupnosť väčšiny objektov , vyhradené parkovacie
miesta, vstup do budovy, vybavenosť výťahmi či sociálnymi zariadeniami a celková
možnosť pohybu v budovách bola bodrá, stále však je priestor na zlepšenie u niektorých
inštitúcii. V mnohých budovách verejnej správy boli vytvorené kontaktné miesta, vedenie
miest je veľmi naklonené problematike bezbariérovosti a prisľúbili, že budú hľadať
ďalšie riešenia, aby sme sa mohli bez problémov pohybovať a dostať všade tam, kde
potrebujeme.
Banky, poisťovne, bankomaty majú z väčšej časti vytvorené dobré podmienky –
bezbariérové prístupy, výťahy, dostatočná šírka dverí. Sú však poisťovne, do ktorých sa
náš občan nedostane, sú tam schody, nie je výťah a pod. Pokiaľ ide o bankomaty, tie sú
bezproblémové až na pár výnimiek, kedy bankomat je umiestnený vysoko a vozičkár
nemá k nemu prístup. Pokiaľ ide o ich umiestnenie vo veľkých obchodných reťazcoch,
tam sú vyhovujúce.
Naši aktivisti monitorovali v rámci voľnočasových aktivít aj divadlá, kiná,
kultúrne domy, športoviská, kostoly a pod V športových halách často chýba bezbariérový
vstup. Kostoly v jednotlivých mestách väčšinou majú bezbariérový prístup ale absentuje
sociálne zariadenie.
S existujúcimi bariérami v prostredí sa musia boriť nielen ľudia s telesným,
zrakovým a sluchovým postihnutím, ale napr. aj deti, rodičia s detským kočíkom, tehotné
ženy, seniori, ľudia s rozmernou batožinou… Bezbariérovosť by nemala byť preto
chápaná len ako náhradné riešenie pre jednu skupinu ľudí ale mala by byť vnímaná tak,
že prinesie výhody a komfort mnohým užívateľom prostredia.
Keď sme začínali s realizáciou nášho projektu, ešte sme netušili, aký ťažký bude
rok 2020. V čase uvoľnenia epidemiologickej situácie koronavírusu COVID-19 na
Slovensku naši aktivisti stihli zrealizovať monitoring prístupnosti v uvedených mestách.
Na RC SZTP sme pripravili prezentácie s vyhodnotením monitoringu z jednotlivých
miest, ktoré sme plánovali na workshopoch odprezentovať. Medzitým sme pripravovali
brožúry a hľadali sponzorov na ich vytlačenie.
V 09-10/2020 boli naplánované workshopy v jednotlivých mestách. Vzhľadom na
postupujúcu pandémiu COVID-19 nám regionálni hygienici neodporúčali realizovať naše
workshopy vzhľadom na vysoko rizikovú skupinu.
MS SR nás informovalo, že je možné naše aktivity urobiť on-line alebo aktivity
pozmeniť. Naše občianske združenie nie je tak technicky vybavené, aby naše workshopy
mohli prebiehať on-line. Naviac v uvedených mestách boli pozývaní hostia, t.j.
predstavitelia štátnej správy, samosprávy, zástupcovia školstva, zdravotníctva, pamiatkari
a pod. Na workshopoch mali vystúpiť naši aktivisti.
RC SZTP s ľútosťou musí konštatovať, že workshopy sa neuskutočnili
a neuskutočnila sa ani prednáška o Dohovore OSN …

Monitoring prístupnosti objektov v Trnave

Monitoring prístupnosti objektov v Dunajskej Strede

Monitoring prístupnosti objektov v Leviciach

Monitoring prístupnosti objektov v meste Senica

Monitoring prístupnosti objektov v Spišskej Novej Vsi