Kompenzácie

Minimálna mzda má od januára 2023 výšku 700 eur, zmení sa aj výška príplatkov

Zástupcovia zamestnancov i zamestnávateľov sa dohodli minimálnej mzde na rok 2023 vo výške 700 eur. Ako sa zmení výška príplatkov a ďalšie veličiny, ktoré sú naviazané na minimálnu mzdu?

Výška minimálnej mzdy pre rok 2023 je výsledkom historickej dohody

Spôsob určenia minimálnej mzdy upravuje § 7 a § 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Tak ako každý rok je 15. júl hraničným termínom pre zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov, aby sa dohodli na výške minimálnej mzdy, ktorá vstúpi do platnosti od januára nasledujúceho roka.

Zástupcovia zamestnávateľov i zamestnancov sa 14.7.2022 dohodli na výške minimálnej mzdy. Od 1.1.2023 vstupuje do platnosti minimálna mzda vo výške 700 eur.

Ak by sa sociálni partneri nedohodli, minimálna mzda by sa určila ako 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za rok 2021. Podľa údajov Štatistického úradu dosiahla hodnotu 1 211 eur, a teda výška minimálnej mzdy určenej automatom by bola 691 eur.>

Hodinová minimálna mzda od 1.1.2023

Zvýši sa aj minimálna hodinová mzda, ktorá bude od 1.1.2023 vo výške 4,023 eur/hod. pre zamestnanca v pracovnom pomere alebo na dohodu, ktorý má 40- hodinový pracovný čas.>

Minimálna hodinová mzda v roku 2023 tak v porovnaní s rokom 2022, keď bola vo výške 3,713 eur/hod., porastie o 0,31 eur/hod.>

2023 2022 Rozdiel
Výška minimálnej mzdy 700 € 646 € + 54 €
Výška hodinovej minimálnej mzdy 4,023 € 3,713 € + 0,31 €

Minimálna mesačná mzda v roku 2023 podľa koeficientu náročnosti práce

Zamestnanci v pracovnom pomere majú podľa koeficientu náročnosti práce nárok na vyššiu minimálnu mzdu. Na jej výpočet slúži vzorec, ktorý ustanovuje § 120 ods. 4 Zákonníka práce:

(suma mesačnej minimálnej mzdy 2023 – suma mesačnej minimálnej mzdy na rok 2020) + suma mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 x koeficient minimálnej mzdy

Príklad výpočtu pre 2. stupeň náročnosti

Základom pre výpočet je mesačná minimálna mzda pre kalendárny rok 2020, ktorá je 580 eur: (700 – 580) + 580 x 1,2 = 816 eur.

Stupeň Koeficient minimálnej
mzdy
Minimálna mzda od
1.1.2022
Minimálna mzda od
1.1.2023
1 1,0 646 € 700 €
2 1,2 762 € 816 €
3 1,4 878 € 931 €
4 1,6 994 € 1 048 €
5 1,8 1 110 € 1 064 €
6 2,0 1 226 € 1 280 €Vyššia hodinová minimálna mzda a príplatky pre zamestnancov

Od roku 2021 príplatky neboli naviazané na výšku minimálnej hodinovej mzdy, ale stanovoval ich Zákonník práce pevnou sumou.

Sumy príplatkov a situácií, kedy je možné dohodnúť zníženú sumu príplatku, určujú znenia § 122 až § 124 Zákonníka práce a § 96 Zákonníka práce.

Na základe novely zákona, ktorú poslanci schválili v parlamente dňa 7.12.2022, sa od 1.6.2023 príplatky rozmrazia a opäť naviažu na výšku minimálnej mzdy.

Príplatok k mzde
(súčasný prepočet %)
Pevná suma mzdového
zvýhodnenia – do
31.5.2023
Suma príplatku (za hodinu) – od

1.6.2023

zvýhodnenie za prácu v
noci – nerizikový typ
1,43 € (znížená suma
1,25 €)
40 % minimálnej mzdy za hodinu
(najmenej 1,609 eur/hod.)/znížená suma 35 % minimálnej mzdy (najmenej 1,408
eur/hod.)
zvýhodnenie za prácu v
noci – rizikový typ
1,79 € 50 % minimálnej mzdy za hodinu (najmenej 2,012 eur/hod.)
zvýhodnenie za prácu v
sobotu
1,79 € (znížená sadzba
1,61 €)
50 % minimálnej mzdy za hodinu
(najmenej 2,012 eur/hod.)/znížená suma 40 % minimálnej mzdy (najmenej 1,810
eur/hod.)
zvýhodnenie za prácu v
nedeľu
3,58 € (znížená sadzba
3,22 €)
100 % minimálnej mzdy za hodinu
(najmenej 4,023 eur/hod.)/znížená suma 90 % minimálnej mzdy (najmenej 3,621
eur/hod.)
náhrada mzdy za sviatok mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % zo sumy priemerného zárobku
zvýhodnenie za prácu
nadčas – nerizikový typ
mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku
zvýhodnenie za prácu
nadčas – rizikový typ
mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku
kompenzácia za sťažený
výkon práce
0,72 € 20 % minimálnej mzdy za hodinu
(najmenej 0,805 eur/hod.)
náhrada za neaktívnu časť pracovnej
pohotovosti – na pracovisku
najmenej v sume minimálnej hodinovej
mzdy pre rok 2023 = 4,023 €
náhrada za neaktívnu časť pracovnej
pohotovosti – mimo pracoviska
0,72 € 20 % minimálnej mzdy za hodinu (najmenej 0,805 eur/hod.)


©. Zdroj: MF SR, spracoval: ekonóm SZTP
_________________________________________________________________________________________________________________________________
V roku 2023 nastanú veľké zmeny pri poberaní invalidného dôchodku.

Od 01.07. 2023 sa má jeho časť zvýšiť.

Od júla tohto roka by sa časť invalidných dôchodkov mala zvýšiť. Rezort práce a sociálnych vecí totiž navrhuje aktualizovať prílohu k zákonu o sociálnom poistení, ktorá upravuje percentuálnu mieru poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu zdravotného postihnutia na účely invalidity.

Ide o jednu z podmienok nároku na invalidný dôchodok. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v stredu s pripomienkami schválila vláda.

Navrhované zmeny budú mať podľa rezortu práce pozitívny vplyv na niektorých poberateľov invalidných dôchodkov a uchádzačov o invalidný dôchodok. „Úprava percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri niektorých ochoreniach umožní zaradiť nové druhy ochorení, čo bude mať pri niektorých ochoreniach vplyv na uznanie invalidity, resp. uznanie invalidity s vyššou percentuálnou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a tým aj vplyv na nárok na invalidný dôchodok a jeho výšku,“ objasnilo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Nárast percentuálnej miery poklesu schopnosti výkonu zárobkovej činnosti sa má týkať 24 položiek novej prílohy v rámci kategórie „do 70 %“ s priemernou sumou zvýšenia dôchodku vo výške 22,60 eura. Ďalší invalidní penzisti sa majú presunúť z kategórie „do 70 %“ do kategórie „nad 70 %“ percentuálnej miery poklesu schopnosti výkonu zárobkovej činnosti, čo sa dotkne 73 položiek v prílohe. Priemerné zvýšenie dôchodku u tejto skupiny osôb odhaduje Sociálna poisťovňa na úrovni 182,6 eura.

Zmenou prílohy sa má zvýšiť počet novopriznaných invalidných dôchodkov o 476 invalidných dôchodcov v kategórii „do 70 %“ a o 1 436 invalidných dôchodcov v kategórii „nad 70 %“. Počet vyplácaných invalidných dôchodkov „do 70 %“, ktorí sa preklasifikujú do kategórie „nad 70 %“, má predstavovať 16,1 tisíca.

©. Zdroj: MF SR, spracoval: ekonóm SZTP
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Vplyv nárastu životného minima na život ľudí po 1.7.2022

Prvý júl roku 2022 je dôležitým medzníkom aj v slovenskom právnom poriadku. Práve 1. júla sa totiž zmení viacero zákonov, ale aj životné minimum, od ktorého zasa závisí výška rôznych dávok.
Ako to ovplyvní život ľudí na Slovensku?

Vplyvom nárastu životného minima od 1.7.2022 narastie takmer 60 dávok.
Nárast sa vzťahuje na plnoleté osoby, kde sa suma zvyšuje o 16,36 eura mesačne na 234,42 eura z pôvodných 218,06 eura. Pri ďalšom spoločne
posudzovanom plnoletom je nárast o 11,41 eura na 163,53 eura. Pri nezaopatrenom dieťati suma životného minima narastie
o 7,47 eura na 107,03 eura.

Zvýšenie bude mať vplyv najmä na domácnosti s deťmi, ktoré poberajú štátne sociálne dávky, domácnosti, ktoré sú príjemcami pomoci v hmotnej núdzi a domácnosti osôb s ťažkým zdravotným postihnutím či poberateľom 13. dôchodku.

Zvýši sa aj opakovaný príspevok náhradnému rodičovi, ktorý sa stará o dvoch súrodencov, a to o viac ako 104 eur. Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi narastie až o 177 eur. Tieto príspevky sa menia s
novelou zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa. Nejde teda iba o zmeny spôsobené zvýšením životného minima, ale aj zmeny
legislatívneho nastavenia týchto príspevkov.

1. Životné minimum v Eurách
Osoba                                                    do 30.6.2022                       od 1.7.2022
Jedna plnoletá osoba                                 218,06                                  234,42
Ďalšia plnoletá osoba                                 152,12                                 163,53
Dieťa                                                                       99,56                                 107,03

2. Príspevok na opatrovanie
Základný príspevok 1. júla vzrastie na úroveň čistej minimálnej mzdy (525,65 €)

vzhľadom na zvýšenie životného minima sa bude krátiť pri príjme vyššom ako 468,84 €
ak niekoho opatruje poberateľ dôchodku, od júla mu patrí 262,85 € mesačne

3. Ďalšie príspevky na kompenzáciu
– nová sadzba na hodinu osobnej asistencie je 5,20 € príspevok
– na  prepravu sa zvýši na 119,61 € mesačne
– aj príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov vzrastú o 7,5 %

4. Maximálna podpora
 – od 1. júla sa dávka v nezamestnanosti vypočíta z príjmu najviac 2 422 €
– za mesiac, ktorý má 31 dní, bude mať maximum vo výške 1 234,30 €

5. Prídavok na dieťa
do 30.6.2022                                     od 1.7.2022
25,88 €                                                   30,00 €
Príplatok k prídavku na dieťa
12,14 €                                                   30,00 €

6. Daňový bonus
– nárok naň si už nevyžaduje, aby ste za rok zarobili aspoň 6-násobok minimálnej mzdy, ráta sa každé zarobené euro

Vek dieťaťa                                      do 30.6.2022                                od 1.7.2022
Do 6 rokov veku                                        47,14 €                                          70,00 €
Nad 6 rokov do 15 rokov veku         43,60 €                                          70,00 €
Nad 15 rokov veku                                  23,57 €                                          40,00 €

7. Platy vo verejnej správe
– od 1. júla 2022 sa platové tarify zvýšia o 3 %
– týka sa to štátnych zamestnancov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby a zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme

8. Zaokrúhľovanie platieb
– cena uhradená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 centov
– zvyšok nezaokrúhlenej ceny nižší ako polovica z 5 centov sa zaokrúhľuje nadol a vyšší zvyšok sa zaokrúhľuje nahor

9. Trinásty Dôchodok ( sociálna dávka )
– na rozdiel od minulosti ho Sociálna poisťovňa vyplatí už v júli, vzorec na
výpočet výšky zostáva v platnosti tak ako v roku 2021

– Najviac, 300 eur, patrí ľuďom s penziou do výšky životného
minima. Od júla, keď sa táto administratívna hranica automaticky zvýši,
to bude predstavovať najviac 234,42 eura.

– „Poberateľom dôchodku v rozpätí od 234,43 eura do 928,86 eura sa suma 13. dôchodku bude znižovať až do 50,01 eura. Najnižší 13. dôchodok v sume 50 eur dostanú poberatelia, ktorí majú dôchodok od 928,87 eura,“

10. Výsluhové penzie
výsluhové, invalidné výsluhové a pozostalostné výsluhové dôchodky sa zvýšia o 1,3 %

11. Predčasný dôchodok
Už 1. júla sa zvýši životné minimum, od ktorého tiež závisí, či vám ju priznajú, alebo nie. A už v septembri parlament rozhodne o návrhu ministra práce,
ktorým by sa niektoré podmienky nároku ešte sprísnili. Čo sa zmení? K prvej zmene dôjde už o niekoľko dní. Predčasný dôchodok si vyžaduje nárok
vyšší ako 1,2-násobku životného minima, a to bude od 1. júla predstavovať vyššiu sumu.
 Kým ešte teraz v júni stačí, keď vám vypočítajú 261,70 eura, od
budúceho mesiaca budete potrebovať aspoň 281,40 eura. Rozdiel síce predstavuje necelých 20 eur, ale záleží na každom cente.

„Ak bude vypočítaná výška predčasného dôchodku nižšia ako táto hranica, nárok na tento druh dôchodku poistencovi nevznikne.“ Ministerstvo práce
navrhuje, aby predčasná penzia nemohla byť nižšia ako minimálny dôchodok, takže by musela predstavovať najmenej 334,30 eura. Pôvodný plán bol taký, že
parlament návrh zákona schváli v júni a zmena vojde do života 1. augusta.
 Minulý týždeň však svoje rozhodnutie odložil na jeseň. „O prípadných
zmenách v novele zákona o sociálnom poistení, ako aj o účinnosti zákona budú poslanci rokovať na septembrovej schôdzi.“

Aké sú podmienky nároku na predčasný dôchodok do 30.6.2022
– najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia
– najviac 2 roky do dôchodkového veku a
– nárok vyšší ako 1,2-násobku životného minima jednej plnoletej osoby
– predčasná penzia sa kráti za obdobie chýbajúce do dôchodkového veku za každých 30 chýbajúcich dní sa dávka zníži o 0,5 %, napr. za 365 dní to predstavuje 6,5 %.
Dôležité je vidieť, že suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého poistenec žiada o jeho priznanie, musí presiahnuť 1,2-násobok
životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Od 1. júla 2022 tak bude platiť, že nárok na predčasný dôchodok vzniká od sumy 281,40 eura mesačne.
Ak bude vypočítaná výška predčasného dôchodku nižšia ako táto hranica, nárok
na tento druh dôchodku poistencovi nevznikne.

Čo sa má zmeniť neskôr
Podmienky nároku
– buď by ste museli mať najviac 2 roky do dôchodkového veku, alebo
najmenej 40 odpracovaných rokov
– nová dávka by nemohla byť nižšia ako minimálny dôchodok

Odpracovaný rok
–  v zásade by sa zaň považoval každý rok dôchodkového poistenia
–  výnimkou by boli niektoré obdobia spred 1. 1. 2004 a obdobia, za ktoré
ste nemuseli platiť odvody, ale urobili ste to dodatočne

Minimálny dôchodok
Kvalifikované roky (napr.) Min. dôchodok
– 30  – 334,30 €
– 35 – 355,40 €
– 40 – 378,50 €
– 45 – 410,00 €
– 50 – 441,50 €

Výpočet dávky
– záležalo by na tom, či máte, alebo nemáte 40 odpracovaných rokov
– ak máte, za každých 30 dní chýbajúcich do dôchodkového veku by sa znížila o 0,3 %
– ak nemáte, naďalej by platilo, že sa kráti o 0,5 %

12. Exekučné zrážky
– ak ide o neprednostnú pohľadávku, z dôchodku sa nesmie zraziť 140 % životného minima

– od 1. júla to predstavuje 328,18 €. Nezrazitelná suma pri exekúcii vychádza zo životného minima, ktoré sa k tomuto dátumu zvýšilo na
234,42 eura z 218,06 eura. Nepostihnuteľná čiastka pri exekúcii je od 1. januára tohto roku vo výške 140 % životného minima pri takzvaných
neprednostných pohľadávkach, čo sú napríklad splátky úverov. Občanovi v exekúcii tak na jeho osobnú spotrebu musí ostať
minimálne 328,18 eura.

– Okrem tejto sumy má dlžník nárok aj na ďalších 25 % z nej na každú vyživovanú osobu. Ak teda napríklad vyživuje manželku a dve deti, musí
takejto rodine od 1. júla pri neprednostnej pohľadávke ostať na osobnú spotrebu minimálne 574,32 eura.

– Pri prednostných pohľadávkach, ako napríklad výživné, náhrady škôd z trestných činností či platby sociálnej a zdravotným poisťovniam, ostáva
občanovi v exekúcii 100 % životného minima. Ak takýto človek vyživuje manželku a dve deti, musí im ostať na živobytie
minimálne 410,24 eura.

– Táto suma ale nie je jedinou položkou, ktorá dlžníkovi ostáva. Ostávajúca čiastka do 984,54 eura sa podľa Kolesárovej delí na
tretiny.
 Pri neprednostných pohľadávkach ide na splácanie exekúcie tretina a dve tretiny ostávajú dlžníkovi. Pri prednostných pohľadávkach
idú dve tretiny na splátky a tretina ostáva dlžníkovi. Čiastka prevyšujúca 984,54 eura ide na splácanie exekúcie.

– Priamym postihnutým sú podľa exekútorov v tomto prípade veritelia, ktorí takisto môžu predstavovať sociálne ohrozené skupiny občanov ako mamičky čakajúce na výživné či obete trestných činov. Preto komora exekútorov pri opatreniach v prospech dlžníka upozornila
na potrebu rovnováhy práv dlžníkov a veriteľov.

©. Zdroj: MPSVaR SR, spracoval: ekonóm RC SZTP
_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Úprava súm životného minima od 1.7.2021

Od1. júla 2021 dochádza k zmene sumy životného minima. Nová výška životného minima ovplyvňuje výšku daňového bonusu, nezdaniteľnej časti či rodičovského príspevku od januára 2022.

Výšku životného minima upravuje zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o životnom minime“). Životné minimum je definované ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Podľa § 5 ods. 1 zákona o životnom minime sa sumy životného minima upravia vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka, a to tak, že aktuálne platné sumy životného minima (do 30.6.2021) sa vynásobia koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností.

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky bol koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie (t. j. apríl 2021 v porovnaní s aprílom 2020) 1,015, životné minimum sa upraví týmto koeficientom, ako aj ďalšie príslušné veličiny, naň naviazané.

Suma životného minima platná od 1.7.2021 do 30.6.2022 

Životným minimom fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, je suma alebo úhrn súm:

  • 218,06 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 152,12 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 99,56 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Zmenu sumy životného minima oproti minulému obdobiu si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Veličiny naviazané na výšku životného minima v oblasti dane z príjmov – zmena od 1.1.2022

Zmena súm životného minima od 1.7.2021 ovplyvňuje aj niektoré veličiny v oblasti dane z príjmov, ktoré sú upravované zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Vplyvom zmeny súm životného minima od 1.7.2021 sa však veličiny v oblasti dane z príjmov menia až od 1.1.2022.

 

Vplyv životného minima na oblasť daní:

Vybraná veličina                                                                                                                Suma v €                                             Platnosť

Daňový bonus mesačný dieťa do 6 rokov                                                              47,14                                        1.1.2022-31.12.2022 

Daňový bonus mesačný od 6 do 15 rokov                                                             43,60                                         1,1,2022-31.12.2022

Daňový bonus mesačný dieťa nad 15 rokov veku                                             23,57                                        1.1.2022-31.12.2022

Nezdaniteľná časť základu dane – mesačne                                                        381,61                                     1.1.2022-31.12.2022

Základ dane z príjmov FO, po ktorého prekročení                                                                                                                                                                                                                                                          dochádza ku kráteniu nezdaniteľnej časti základu dane                              20 235,75                               1.1.2022-31.12.2022

Základ dane z príjmov FO, po ktorého prekročení                                           3 212,75                                                                                                                                                                                                            sa uplatňuje 25 % dane                                                                                                      mesačne                                   1.1.2022-31.12.2022

Daň z príjmu sa nevyrúbi a neplatí ako celkové zdaniteľné príjmy                                                                                                                                                                                                                              daňovníka presiahnu sumu                                                                                             2 289,63                                                                                                                                                                                                                alebo ak daň za rok 2022 nepresiahne 17 €                                                                                                               1.1.2022-31.12.2022       

_______________________________________________________________________________________                                                                                    

Vplyv životného minima na rodičovský príspevok a prídavky na dieťa:

Vplyvom zmeny súm životného minima od 1.7.2021 sa mení aj výška rodičovského príspevku a výška prídavkov na dieťa, ktorá bude platná v roku 2022, t. j. od 1.1.2022 do 31.12.2022.

Vybraná veličina                                                                                                                                     Suma v €                                            Platnosť

Rodičovský príspevok ( ak rodič nepoberal materské )                                                    280,00                                     1.1.2022-31.12.2022

Rodičovský príspevok ( ak rodič poberal materské )                                                         383,80                                      1.1.2022-31.12.2022

Prídavok na dieťa                                                                                                                                     25,88                                        1.1.2022-31.12.2022

Príplatok k prídavku na dieťa                                                                                                           12,14                                         1.1.2022-31.12.2022

_______________________________________________________________________________________

Vplyv životného minima od 1.7.2021 – nepostihnuteľná suma pri exekúcii, dôchodky, max. odmena nezamestnaného

31.12.2022.

Vybraná veličina                                                                                                                                     Suma v €                                          Platnosť

Základná nepostihnuteľná suma pri exekučných zrážkach                                           218,06                                    1.7.2021-30.06.2022

Suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku,                                                                                                                                                                                                                                                        ktorú musí poistenec dosiahnuť, aby mohol požiadať o nárok                                                                                                                                                                                                                                                  na predčasný starobný dôchodok                                                                                                 261,70                                   1.7.2021-30.06.2022

Suma maximálnej mesačnej odmeny občana                                                                                                                                                                                                                                                                evidovaného na úrade práce                                                                                                            218,06                                    1.7.2021-30.06.2022

________________________________________________________________________________________

 

©.spracoval: ekonomické oddelenie RC SZTP