Kompenzácie

Úprava súm životného minima od 1.7.2021

Od1. júla 2021 dochádza k zmene sumy životného minima. Nová výška životného minima ovplyvňuje výšku daňového bonusu, nezdaniteľnej časti či rodičovského príspevku od januára 2022.

Výšku životného minima upravuje zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o životnom minime“). Životné minimum je definované ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Podľa § 5 ods. 1 zákona o životnom minime sa sumy životného minima upravia vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka, a to tak, že aktuálne platné sumy životného minima (do 30.6.2021) sa vynásobia koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností.

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky bol koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie (t. j. apríl 2021 v porovnaní s aprílom 2020) 1,015, životné minimum sa upraví týmto koeficientom, ako aj ďalšie príslušné veličiny, naň naviazané.

Suma životného minima platná od 1.7.2021 do 30.6.2022 

Životným minimom fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, je suma alebo úhrn súm:

  • 218,06 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 152,12 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 99,56 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Zmenu sumy životného minima oproti minulému obdobiu si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Veličiny naviazané na výšku životného minima v oblasti dane z príjmov – zmena od 1.1.2022

Zmena súm životného minima od 1.7.2021 ovplyvňuje aj niektoré veličiny v oblasti dane z príjmov, ktoré sú upravované zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Vplyvom zmeny súm životného minima od 1.7.2021 sa však veličiny v oblasti dane z príjmov menia až od 1.1.2022.

 

Vplyv životného minima na oblasť daní:

Vybraná veličina                                                                                                                Suma v €                                             Platnosť

Daňový bonus mesačný dieťa do 6 rokov                                                              47,14                                        1.1.2022-31.12.2022 

Daňový bonus mesačný od 6 do 15 rokov                                                             43,60                                         1,1,2022-31.12.2022

Daňový bonus mesačný dieťa nad 15 rokov veku                                             23,57                                        1.1.2022-31.12.2022

Nezdaniteľná časť základu dane – mesačne                                                        381,61                                     1.1.2022-31.12.2022

Základ dane z príjmov FO, po ktorého prekročení                                                                                                                                                                                                                                                          dochádza ku kráteniu nezdaniteľnej časti základu dane                              20 235,75                               1.1.2022-31.12.2022

Základ dane z príjmov FO, po ktorého prekročení                                           3 212,75                                                                                                                                                                                                            sa uplatňuje 25 % dane                                                                                                      mesačne                                   1.1.2022-31.12.2022

Daň z príjmu sa nevyrúbi a neplatí ako celkové zdaniteľné príjmy                                                                                                                                                                                                                              daňovníka presiahnu sumu                                                                                             2 289,63                                                                                                                                                                                                                alebo ak daň za rok 2022 nepresiahne 17 €                                                                                                               1.1.2022-31.12.2022       

_______________________________________________________________________________________                                                                                    

Vplyv životného minima na rodičovský príspevok a prídavky na dieťa:

Vplyvom zmeny súm životného minima od 1.7.2021 sa mení aj výška rodičovského príspevku a výška prídavkov na dieťa, ktorá bude platná v roku 2022, t. j. od 1.1.2022 do 31.12.2022.

Vybraná veličina                                                                                                                                     Suma v €                                            Platnosť

Rodičovský príspevok ( ak rodič nepoberal materské )                                                    280,00                                     1.1.2022-31.12.2022

Rodičovský príspevok ( ak rodič poberal materské )                                                         383,80                                      1.1.2022-31.12.2022

Prídavok na dieťa                                                                                                                                     25,88                                        1.1.2022-31.12.2022

Príplatok k prídavku na dieťa                                                                                                           12,14                                         1.1.2022-31.12.2022

_______________________________________________________________________________________

Vplyv životného minima od 1.7.2021 – nepostihnuteľná suma pri exekúcii, dôchodky, max. odmena nezamestnaného

31.12.2022.

Vybraná veličina                                                                                                                                     Suma v €                                          Platnosť

Základná nepostihnuteľná suma pri exekučných zrážkach                                           218,06                                    1.7.2021-30.06.2022

Suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku,                                                                                                                                                                                                                                                        ktorú musí poistenec dosiahnuť, aby mohol požiadať o nárok                                                                                                                                                                                                                                                  na predčasný starobný dôchodok                                                                                                 261,70                                   1.7.2021-30.06.2022

Suma maximálnej mesačnej odmeny občana                                                                                                                                                                                                                                                                evidovaného na úrade práce                                                                                                            218,06                                    1.7.2021-30.06.2022

________________________________________________________________________________________

 

©.spracoval: ekonomické oddelenie RC SZTP