Kompenzácie

Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP platné od 1. júla 2020

Dňom 1. júla 2020 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 174/2020 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa sumy životného minima stanovujú s platnosťou od uvedeného dátumu nasledovne:  

  • 214,83  eur pre jednu plnoletú fyzickú osobu
  • 149,87 eur pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
  • 98,08  eur pre nezaopatrené dieťa, resp. pre zaopatrené neplnoleté dieťa. 

Sumy životného minima sa zvýšili o 2,2 %. 
Rovnako dňom 1. júla 2020 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 170/2020 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.

Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie sa od 1. júla 2020 nezvyšuje, zostáva vo výške 4,18 € za jednu hodinu osobnej asistencie. 

Sumy opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sú od 1. júla 2020 stanovené nasledovne: 

Druhy opakovaných peňažných príspevkov

Výška PP od 1.7.2020 v

PP na osobnú asistenciu

109,61

PP na kompenzáciu zvýšených výdavkov:

1. – na diétne stravovanie:

I. skupina chorôb

39,88

II. skupina chorôb

19,94

III. skupina chorôb

11,97

2. – Súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

19,94

3. – súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motor. vozidla

35,88

4. – súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

47,85

PP na opatrovanie – základné výšky:

1. FO v produktívnom veku:

a)- opatruje 1 ŤZP

476,74

b)-opatruje dve alebo viaceré ŤZP

634,06

2. FO poberá niektorú zo zákonom stanovených dôchodkových dávok:

a) – opatruje 1 ŤZP

238,37

b) – opatruje dve alebo viaceré ŤZP

317,03

*Vysvetlivky:

PP – peňažný príspevok

FO – fyzická osoba

ŤZP – osoba s ťažkým zdravotným postihnutím 

Od 1. júla 2020 sa peňažný príspevok na opatrovanie poskytuje fyzickej osobe v produktívnom veku vo výške 476,74 €, resp. 634,06 € bez ohľadu na to, či sa opatrovanej osobe poskytuje alebo neposkytuje ambulantná forma sociálnej služby napr. v dennom stacionári. To neplatí v prípade, ak fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, poberá niektorú z v zákone uvedených dôchodkových dávok, znížené výšky peňažného príspevku na opatrovanie ale v tabuľke neuvádzam.  

Novelou zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sú od 1. júla 2018 sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie a výšky peňažných príspevkov na opatrovanie stanovené pevnou sumou, ich výška už nie je odvodzovaná od sumy životného minima, pričom k 1. júlu kalendárneho roka môže vláda Slovenskej republiky ustanoviť nariadením vlády SR novú výšku sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a nové výšky peňažného príspevku na opatrovanie. 

Opakované peňažné príspevky na kompenzáciu sa vyplácajú mesačne pozadu, preto budú poberateľom vyplatené vo zvýšených sumách až v mesiaci august 2020.