10. výročie ratifikácie Dohovoru

      Dňa 25.6.2020 pri príležitosti 10. výročia ratifikácie Dohovoru o právach osôb so
zdravotným postihnutím sa konala tlačová konferencia, ktorú zorganizovala komisárka
pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská v priestoroch zariadenia
BIVIO v bratislavskej Rači. Za Slovenský zväz telesne postihnutých sa zúčastnila
predsedníčka SZTP Ing. Vrábľová a riaditeľka Mgr. Bohuslavová.

       V úvode pani komisárka všetkých prítomných privítala, predstavila jednotlivé
mimovládne organizácie, ktorých zástupcovia boli prítomní. Vo svojom príhovore
zhrnula 10 rokov práce, úsilia pri implementácii jednotlivých článkov Dohovoru…
Spomenula veci, ktoré sa podarilo presadiť ale spomenula aj oblasti, v ktorých je stále
priestor na nápravu. Prítomní predstavitelia jednotlivých organizácii vyzdvihli pozitíva,
ale zamerali sa aj na nedostatky, ktoré stále pretrvávajú z dôvodu nedostatku „finančných
prostriedkov“. Zároveň poďakovali komisárke za pomoc, ktorú vyvíja so svojim tímom
na dosiahnutie legislatívnych zmien a na vynakladanie úsilia o zlepšenie podmienok ľudí
so zdravotným postihnutím.