Monitoring bariérovosti

Monitoring bariérovosti – zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva – uplatňovanie Dohovoru OSN… v praxi, 2022

Republikové centrum SZTP v roku 2022 realizuje vyššie uvedený projekt s finančnou
podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie,
podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám
diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
V prvej časti projektu sa uskutočnili semináre v štyroch krajských mestách, na ktorých
prednášala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská a Ing.
Monika Vrábľová, predsedníčka SZTP. Prítomným priblížili Dohovor OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím a jeho uplatňovanie v praxi. Ide o medzinárodný záväzný dokument
o ľudských právach zameraný na zdravotne postihnuté osoby, ktoré prijalo Valné
zhromaždenie OSN v roku 2006. Dňa 28.4.2010 podpísal prezident SR ratifikačné listiny.
Dohovor a Opčný protokol pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 25.6.2010.

V Bratislave seminár sa uskutočnil dňa 15.8.2022 pre členov SZTP Bratislavského
a Trnavského kraja, dňa 17.8.2022 v Trenčíne pre členov Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja,
dňa 24.8.2022 v Žiline pre členov Žilinského a Banskobystrického kraja a dňa 21.9.2022
v Prešove pre členov SZTP Prešovského a Košického kraja.

V rámci diskusie účastníci poukazovali na problémy, ako napr.:
– v niektorých krajoch je problém s odľahčovacou službou, príkl. matke prišlo na
parkovisku zle, odviezla ju rýchla zdravotná služba a nastal problém, kam umiestniť
ťažko zdravotne postihnuté dieťa. Prítomní sa zhodli, že by bolo vhodné zriadiť SOS
službu.

  • veľké problémy s parkovaním, rušením vyhradených parkovacích miest pre OŤZP,
  • kompenzácie ŤZP
  • nízke dôchodky
  • problémy so získavaním zamestnania
  • s prístupom zamestnancov železníc k osobám ŤZP ako aj bezbariérové cestovanie
    vlakom
  • drádzanie od evidencie uchádzača o zamestnanie občana s ŤZP zamestnancami
    UPSVR z dôvodu, že sú poistencami štátu a nemusia byť evidovaní…

Druhou aktivitou v rámci projektu je prieskum bariérovosti v mestách Trebišov, Nové
Mesto nad Váhom, Dolný Kubín a Senec. V každom meste štyria aktivisti na základe dopredu
pripraveného dotazníka zisťovali, kde sú architektonické bariéry, ktoré bránia osobám
s telesným a ťažkým telesným postihnutím v každodennom nezávislom živote, ktoré znižujú
ich možnosti na pracovnom a spoločenskom živote a sú bezprostrednou príčinou ich
diskriminácie.
Výsledky monitoringu sú prezentované pred zástupcami verejnej správy a samosprávy
v jednotlivých mestách (Trebišov – 20.9.2022, Nové Mesto nad Váhom – 28.9.2022, Dolný
Kubín – 4.10.2022, Senec – 26.10.2022).

Ako výstup z projektu budú vydané publikácie z jednotlivých monitorovaných miest
s bohatou fotodokumentáciou a budú distribuované na všetky pobočky samosprávy, aby boli
k dispozícii pre cieľovú skupinu a širokú verejnosť.