Zasadnutie KR SZTP Košice a kolkový turnaj

Akcia KC SZTP Košice

Po dlhšej dobe nečinnosti niektorých organizácii, spôsobenou pandémiou Covid 19, obavou zo
stretávania sa väčšieho počtu ľudí,  možnosti ochorenia na túto chorobu , následného zlepšovania
situácie a uvoľňovania protipandemických opatrení, sme radi privítali pozvanie z KC SZTP Košice
na deň 28.4.2022. KC SZTP Košice zorganizovalo súťaž v bowlingu v športovom areáli v Čani.
Celkom sa tu zišlo cez 50 členov zo základných organizácii Čane, Čičaroviec, Lastomíra, Smižian,
Spišskej Novej Vsi, Košíc a Trebišova. Predseda KC SZTP p. Milan Kubaľa pozdravil prítomných
a privítal hostky z Bratislavy, p. Ing. Moniku Vrábľovú, predsedníčku SZTP a  p. Mgr. Oľgu
Bohuslavovú , riaditeľku SZTP. Pani predsedníčku požiadal o príhovor.
Pani Ing. Vrábľová Monika v prvom rade odovzdala Poďakovanie za aktívnu činnosť v prospech
SZTP p. Márii Vargovej ,podpredsedníčka KC Košice, pri príležitosti jej životného jubilea.
V ďalšej časti hovorila o zmenách v zákonoch, ktoré sa dotýkajú životov ľudí so zdravotným
a telesným postihnutím, napr. zmeny v odmeňovaní asistenčných služieb od 1.7.2022. Hovorila
o rozdieloch v príspevkoch /kompenzáciách pre seniorov a osoby ZP a TP, o Dohovore OSN
o právach osôb so zdravotným postihnutím, najmä čl. 9; spomenula parkovaciu politiku pre osoby
ZŤP, ktorá je odlišná v mestách SR. Vyzvala prítomných kompetentných zástupcov ZO na podávanie
projektov,
aby bolo možné získať peniaze na činnosť ich ZO, či už na Úrady práce, MK SR, MS SR …V tej súvislosti
spomenula úspešný projekt SZTP „Eliminácia bariér v prostredí ako cesta
k nediskriminácii“ , realizovaný v SNV, Spišskom Podhradí, Michalovciach, Sobranciach, Bardejove ,
Levoči, Smižanoch, s finančnou podporou MS SR. Pýtala sa, prečo tak málo vie o činnosti organizácii
Košického kraja, málo článkov je v časopise TP+TP ? Spomenula iba ZO č. 34 Košice vedenej p.
Papcunovou. Tá sa prihlásila s poznámkou, že niektoré dokumenty, zasielané
na pripomienkovanie, sú v takom formáte /xml/, sú zazipované, nedajú sa veľa krát otvoriť.
Pripomenula tiež, že sa blíži termín konania 1. kola výstavy obrazov „Svet ako ho vidíme my“,
ktoré sa bude konať v Galérii mesta Humenné od 3.6.2022 a 2.kolo bude v auguste v meste Myjava.
Práce je potrebné poslať do Bratislavy, aby sa ofotili pre potreby bulletínu a následne poslali na výs-
tavu. Taktiež spomenula, že sa blíži termín na zasielanie článkov do ďalšieho čísla časopisu TP+TP
a  pripravovanej zbierky básni a poviedok na rok 2022, kto niečo má pripravené, nech vytiahne zo
šuplíka a pošle.
Po príhovore p. predsedníčky p. Kubaľa pozval prítomných na diskusiu a občerstvenie v podobe
kávičky s výborným ovocným koláčikom. Ale členovia už netrpezlivo čakali na začiatok súťaže v bow-
lingu. Súťažilo celkom 10 trojčlenných družstiev . Po úžasnej snahe dosiahnuť čo najlepšie výsledky
a povzbudzovaní zo strany nesúťažiacich, boli výsledky takéto:

  1. miesto       družstvo zo Smižian I.                 v zložení              Mikolaj Anton, Krescanko Mikuláš, Školník, Daniel                                                                                                                                                         dosiahli 281 bodov
  2. miesto       družstvo zo Smižian II                 v zložení              Tokolyová Eva, Krescanková Mária, Kubaľová Anna                                                                                                                                                       dosiahli 239 bodov
  3. miesto      družstvo z Čane                               v zložení               Čontošfalská Mária, Jesenská Agnesa, Kurucová Darina                                                                                                                                            dosiahli 161 bodov

Zatiaľ, čo sa súťaž vyhodnocovala, všetkých prítomných čakala výborná pizza z tamojšej pece.
Potom p. Mgr. Bohuslavová, p. Vargová a p. Kubaľa odovzdali ceny víťazným družstvám . Pán Kuba-
ľa poďakoval predsedníčke, Ing. Vrábľovej a  Mgr. Bohuslavovej za ich účasť a ukončil oficiálnu časť
tohto stretnutia. Nasledovala debata na rôzne témy , stretli sa známi a po dlhšom čase bolo o čom
rozprávať a spomínať, aj na členov, ktorí nás opustili v uplynulom roku.
Pokiaľ bude dobrá pandemická situácia a nebudeme zatiahnutí do vojny , radi si podobnú
akciu zopakujeme.

KC SZTP Košice