Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš. Výstava “Tak to vidíme my“

Dňa 1.6.2022 sa uskutočnila v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši vernisáž I. kola 5.
ročníka výstavy fotografií očami ľudí s telesným postihnutím “Tak to vidíme my“, pod záštitou
primátora mesta Liptovský Mikuláš Ing. Jána Blcháča PhD. Výstavu realizuje Slovenský zväz
telesne postihnutých Bratislava s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR za spoluúčasti
Žilinského samosprávneho kraja a Liptovského múzea v Ružomberku, ktorá potrvá do 22.6.2022.

PaedDr. Michal Kovačic, PhD. riaditeľ Liptovského múzea privítal prítomných na
pôde múzea a oboznámil ich s históriou múzea, jeho štruktúre a poslaní. Odovzdal slovo
predsedovi OR SZTP v Liptovskom Mikuláši Júliusovi Sokolovi, ktorý privítal na Vernisáži:
primátora Ing. Jána Blcháča PhD, PaedDr. Michala Kovačica, PhD. riaditeľa Liptovského múzea
Ružomberok, jeho zástupca Mgr. Rastislava Moldu, PhD., predsedníčku SZTP Bratislava Ing.
Moniku Vrábľovú, riaditeľku RC SZTP Mgr. Oľgu Bohuslavovú, predsedníčku KR SZTP Žilina
Mariku Antalovú s kolektívom, členov OC SZTP z Banskej Štiavnice, členov SZTP okresu
Liptovský Mikuláš, Ružomberok a všetkých prítomných.

Primátor Ján Blcháč sa vo svojom príhovore poďakoval organizátorom za zrealizovanie tejto hodnotnej výstavy.
Informoval, čo mesto robí pre hendikepovaných občanov, spomenul aj vypracovanie aktuálnej digitálnej mapy
bezbariérovosti centra Liptovského Mikuláša, zaželal veľa zdravia a elánu do ďalšej práce
v prospech hendikepovaných občanov. V kultúrnom programe vystúpil Spevokol SENIOR zo ZO
JDS č.1 Liptovský Mikuláš s peknými slovenskými pesničkami pod vedením Dr. Michala Kotiana
a Dr. Jozef Daník liptovský spisovateľ, držiteľ mnohých ocenení v oblasti poézie a prózy,
predniesol básne našich spisovateľov a oboznámil prítomných s niektorými úryvkami zo
svojej už 20-tej vydanej zbierky.

V ďalšom bode predsedníčka Ing. Monika Vrábľová, riaditeľka Mgr. Oľga Bohuslavová,
primátor Ing. Ján Blcháč odovzdali Júliusovi Sokolovi
predsedovi OR SZTP L .Mikuláš ,Tatiane Tkáčovej dlhoročnej členke a bývalej
predsedníčke ZO SZTP L. Mikuláš, Alene Kováčovej dlhoročnej členke, predsedníčke ZO
SZTP L. Hrádok a podpredsedníčke OR SZTP L. Mikuláš PLAKETU udelenú pri príležitosti
30. výročia vzniku Slovenského zväzu telesne postihnutých. Výstava nie je súťažná, všetky
fotografie sú pekné s rôznou tematikou a tí čo prispeli svojimi fotografiami a boli prítomní na
vernisáži prevzali z rúk p. predsedníčky Ing. Moniky Vrábľovej Diplom. Za okres Liptovský
Mikuláš to boli: Július Sokol, Alena Kováčová Jana Jadrana Kováčová, Michaela
Mičudová, Žofia Sokolová, Peter Sirota, Nora Sirotová. Predsedníčka Ing. Monika
Vrábľová vo svojom príhovore pozdravila prítomných, poďakovala OC SZTP Liptovský
Mikuláš pod vedením predsedu Júliusa Sokola ako aj všetkým, čo sa na príprave tejto
výstavy podieľali a slávnostne otvorila výstavu. Po prehliadke prítomní skonštatovali,
že na vystavených fotografiách sú pekné a kvalitné zábery a výstava má dobrú úroveň.
Nasledovalo malé občerstvenie.

Na záver sa Július Sokol poďakoval primátorovi Ing.
Jánovi Blcháčovi za záštitu a prezenty mesta Liptovský Mikuláš, VÚC žilinského kraja,
Liptovskému múzeu Ružomberok za poskytnuté priestory, Mgr. Rastislavovi Moldovi za
ústretovosť a pomoc, zamestnancom múzea Čierny orol Ing. Pavlovi Hriadeľovi, Márii
Devečkovej za inštalovanie fotografií, ktorým výraznou mierou pomohli Július Sokol,
Alena Kováčová, a členky ZO SZTP Partizánska Ľupča Mgr. Zlatica Chalupková, Žofia
Sokolová. Poďakovanie patrí aj predsedníčke ZO SZTP Liptovský Mikuláš Nore Sirotovej
s kolektívom za prípravu občerstvenia, ako aj Atladii a. s. Partizánska Ľupča za finančný
príspevok, mestu Liptovský Hrádok za propagačné materiály.
Všetci odchádzali s pekným kultúrnym zážitkom ,tešiac sa na nový ročník. Inšpiráciu si so sebou zobrali
hlavne členovia SZTP z  Banskej Štiavnice, ktorých Výstava zaujala a vyslovili
presvedčenie, že budúci ročník by chceli zrealizovať u nich v Banskej Štiavnici

Július Sokol, predseda OR SZTP Liptovský Mikuláš