Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím a celoslovenské športové hry v Hokovciach

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím je najväčším sviatkom invalidov
celého sveta. Slávi sa každoročne od roku 1960, kedy po banskej tragédii v Belgicku bol
Radou OSN vyhlásený na 3.december.

Slovenský zväz telesne postihnutých si toto výročie pripomína každoročne v inom meste,
regióne a čase podľa možnosti usporiadateľa. Tohtoročnú štafetu 22. -24. 9. 2021
prevzalo Okresné centrum SZTP v Leviciach. Toto podujatie sa konalo v Park hotely
Hokovce pod záštitou primátora Levice RNDr. Jána Krtíka.

Niečo z histórie Hokoviec, malej dedinky v okrese Levice. Najstaršie doložené nálezy,
dokumentácie osídlenia tejto oblasti pochádzajú zo strednej doby bronzovej. Roku 1095
spomína Hokovce vo svojom cestopise byzanský historik Constantinos. Ďalšia zmienka o
obci Villa Egueg pochádza z roku 1245. Toto svoje meno (Egeg) si dedina udržala v
maďarskom jazyku až do súčasnosti. Roku 1466 bola dedina spustošená, neskôr pripadla
Foldváryovcom, ktorí tu postavili kaštieľ, okolo ktorého vysadili dendrologický hodnotný
anglický park. V rokoch 2009 a 2010 bol kaštieľ zrenovovaný. V súčasnosti je vo
vlastníctve rodiny Píriovej, patrí k Park hotelu, v ktorom sme prežili pár pekných dní.

Upršané dopoludnie sa zmenilo na krásne slnečné dni, ktoré privítali 22. -24. septembra
2021 spolu 90 účastníkov a delegátov z celého Slovenska na MDOZP a zároveň Zjazd
SZTP.

Poďme od začiatku. V stredu, 22.septembra po príchode účastníkov do hotela
pracovníčky OC SZTP Levice, Martin Drdoš – predseda a Júlia Vrzalová –
podpredsedníčka za pomoci organizačného tímu ubytovali všetkých účastníkov v
priestoroch Park hotela. Po chutnom obede nasledovali slávnostné príhovory. Prítomných
privítal predseda KC SZTP Nitra a OC SZTP Levice pán Martin Drdoš a viceprimátor
Levíc Peter Benčík. S organizačnými pokynmi prítomných oboznámila pani Júlia
Vrzalová. Súťažilo sa v disciplínach: streľba zo vzduchovky, hod granátom na cieľ,
šípky, bouling, plávanie a slalom vozičkárov.

Po náročnom športovom popoludní a dobrej večeri slova sa ujala podpredsedníčka OC
SZTP Levice Bc. Júlia Vrzalová, ktorá účastníkov oboznámila s ďalším programom.

Predseda OC SZTP Levice Martin Drdoš vyhodnotil športové výsledky a ocenil
najlepších športovcov. Predsedníčka SZTP spolu s riaditeľkou SZTP odovzdali ocenenia
dvom členom z OC SZTP Dunajská Streda k 30. výročiu založenia SZTP.

Nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili: mužská spevácka skupina MAtičiar z
Kozároviec, Veselý starci z obce Hronské Kľačany a zlatý klinec programu boli operetné
melódie v podaní umelcov Petra a Lívie. Záverečný spev “Na kráľovej holi” v podaní
všetkých umelcov bol neskutočne prekrásny a nezabudnuteľný umelecký zážitok.

Štvrtok, 23. septembra 2021 sa konal Zjazd Slovenského zväzu telesne postihnutých. Po
Zjazde a večeri nasledoval príhovor podpredsedníčky OC SZTP Levice Bc. Júlie
Vrzalovej a mohol začať spoločenský večer pod vedením skúseného speváka, zabávača a

DJ Paľa Vígľaša. Bohatá tombola, hudba a pekná zábava nemala konca do neskorých
hodín.

V piatok po raňajkách sme sa lúčili a odchádzali do blízkych a vzdialených miest
Slovenska s pocitom šťastia a spokojnosti. Teraz už iba čakať, kto prevezme
zodpovednosť a štafetu pre ďalší ročník MDOZP ?
Záverom chcem poďakovať všetkým, ktorí sa o toto pekné podujatie zaslúžili:
primátorovi mesta Levice RNDr. Jánovi Krtíkovi, celému organizačnému štábu OC
SZTP, Martinovi Drdošovi, Júlie Vrzalovej, Zlatke Šidlovej, za RC SZTP Monike
Vrábľovej a Oľge Bohuslavovej, majiteľom Park hotela v Hokovciach.
Zároveň prajem celému novozvolenému vedeniu SZTP veľa zdravia, pracovných
úspechov a spokojnosti v prospech všetkých členov.