Komisárka

Komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím zostáva Zuzana Stavrovská

Dňa 3.12.2021 poslanci Národnej rady (NR) SR zvolili za komisárku pre zdravotne postihnuté
osoby na šesťročné volebné obdobie Zuzanu Stavrovskú.

Ako jedinú kandidátku na tento post zo 140 prítomných poslancov ju podporilo 135 poslancov,
nikto nebol proti, zdržali sa traja a dvaja nehlasovali.

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím sa podieľa na ochrane práv osôb so
zdravotným postihnutím podporou a presadzovaním práv priznaných týmto osobám
medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná. Úlohou komisára je posudzovať na základe
podnetu alebo z vlastnej iniciatívy dodržiavanie práv osôb so zdravotným postihnutím,
monitorovať dodržiavanie práv týchto osôb najmä vykonávaním nezávislého zisťovania plnenia
záväzkov. Úrad komisárky robí výskumy a prieskumy na sledovanie stavu a vývoja v oblasti práv
osôb so zdravotným postihnutím.

Zuzana Stavrovská je historicky prvou komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím na
Slovensku. Prvýkrát ju parlament zvolil v decembri 2015.

Slovenský zväz telesne postihnutých v mene členskej základne srdečne blahoželá k znovuzvoleniu
a praje veľa osobných a pracovných úspechov.