Zamestnanie

Zmeny ustanovené novelou zákona o službách zamestnanosti účinné od 1.1.2011

Podmienky poskytovania nového príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie sú zakotvené v ustanovení §50j a § 72n zákona č.373/2010 Z.z., ktorý dňa 9.9.2010 prijala NR SR. Ide o zákon, ktorý novelizuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela ZSZ“).

Ustanovenia §50j a § 72n sú účinné dňom vyhlásenia novely ZSZ v Zbierke zákonov, ktorým je deň 23.9.2010. Novela ZSZ obsahuje aj  ďalšie dôležité zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť postupne 1.12.2010  a 1.1.2011. Ide o tieto zmeny:

Spresnenie obdobia skončenia zapracovania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

Zamedzuje sa využívanie uchádzačov o zamestnanie len na účely ich zapracovania bez následného uzatvorenia pracovného pomeru u poskytovateľa zapracovania. Zmenou v § 49a ods. 10 písm. j) ZSZ sa spresňuje obdobie skončenia zapracovania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie tak, aby v aplikačnej praxi nedochádzalo k zneužívaniu tohto obdobia na účely odďaľovania prijatia znevýhodneného uchádzača o zamestnanie do pracovného pomeru. Touto úpravou sa zakladajú predpoklady pre posilnenie povinnosti zamestnávateľa prijať do zamestnania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý sa u neho zapracovával.

Dohoda uzatvorená medzi príslušným úradom práce sociálnych vecí a rodiny a poskytovateľom zapracovania, okrem iných záväzkov, v § 49a ods. 10 písm. j) ZSZ obsahuje záväzok poskytovateľa zapracovania, že nasledujúci deň po skončení zapracovania príjme znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý sa na pracovnom mieste zapracovával viac ako jeden celý kalendárny mesiac do pracovného pomeru najmenej na obdobie 6 mesiacov.

Zároveň sa doplňuje odsek 13. Podľa § 49a ods.13 ZSZ platí, že ak si poskytovateľ zapracovania nesplní záväzok podľa odseku 10 písm. j), novú dohodu podľa odseku 10 je možné uzatvoriť najskôr po uplynutí 6 mesiacov odo dňa porušenia záväzku podľa odseku 10 písm. j).

Príspevok na podporu udržania zamestnanosti

Novela ZSZ predlžuje do konca roku 2011 účinnosť ustanovení § 50d ZSZ, podľa ktorých sa poskytuje príspevok na podporu udržania zamestnanosti.
Príspevok bol zavedený do aplikačnej praxe od 1.3.2009 zákonom č. 49/2009 Z.z.. Podľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny sa javí ako najúčinnejší v krízovom období, pretože prostredníctvom neho bola firmám poskytnutá štátna pomoc formou platenia odvodov na sociálne poistenie a preddavkov na poistné na zdravotné poistenie vo výške cca 4,5 mil. eur, čím bolo podporených cca 44 –tisíc pracovných miest.
Možnosť v rámci protikrízových opatrení využívať ďalšie príspevky ustanovené zákonom č. 49/2009 Z.z. končí 31.12.2010. Ide o
-         príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta,
-         príspevok ku mzde zamestnanca,
-         príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti,
-         príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych   
výrobkov a obchodovania s nimi.

Absolventská prax
Od 1.1.2011 sa v § 51 ods.4 ZSZ ustanovuje minimálny rozsah trvania výkonu absolventskej praxe najmenej 3 mesiace. Táto požiadavka vyplynula z praxe, pretože ZSZ ustanovoval iba počet mesiacov, počas ktorých sa môže absolventská prax vykonávať. Je to najviac 6 mesiacov.

Príspevok na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania

Z dôvodu nízkej miery využívania sa zruší aktívne opatrenie na trhu práce, príspevok na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa § 51a ZSZ.  Je ho možné v praxi aplikovať iba  do konca roku 2010. Z tohto dôvodu sa v § 69 ods. 2 ZSZ vypúšťa písmeno e). Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).
Príspevok na dochádzku za prácou
Podľa  zmeneného § 53 ods. 3 ZSZ sa bude od 1.1.2011 poskytovať príspevok na dochádzku za prácou v sume preukázaných cestovných výdavkov, najviac v sume 135 eur/mesiac v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania alebo miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby. Malo by sa tak  zabrániť prípadnému zneužívaniu poskytovania príspevku vo vyššej sume, ako sú preukázané cestovné výdavky.

Príspevok na presťahovanie za prácou

Ponecháva sa v platnosti možnosť využiť príspevok na presťahovanie za prácou podľa § 53a ZSZ i napriek tomu, že sa pôvodne navrhovalo jeho zrušenie z dôvodu nízkej miery jeho využívania (podľa informácií Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny požiadalo oň v priemere iba 40 žiadateľov za rok, pričom bolo naň vynaložených cca 30 000 eur).
V zmysle § 53a ZSZ sa poskytuje náhrada časti preukázaných výdavkov súvisiacich s presťahovaním uchádzača o zamestnanie z miesta trvalého pobytu v súvislosti so získaním zamestnania najviac vo výške1327,76 eura.Výdavky súvisiace s presťahovaním sú aj preukázané výdavky na prvé nájomné a na prvé platby súvisiace s užívaním bytu. Príspevok sa poskytuje jednorázovoraz za 2 roky.

Podpora začleňovania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce

Podpora začleňovania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce sa bude od 1.1.2011 uskutočňovať podľa zmeneného § 53c ods.2 ZSZ formou národného projektu, ktorý schvaľuje ministerstvo najmenej pre územný obvod kraja. Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m) ZSZ realizuje projekt, vypláca príspevky a dávky a poskytuje ďalšie dohodnuté plnenia na základe uzatvorenej písomnej dohody s ústredím alebo úradom.
Touto zmenou sa reaguje na zámery v oblasti začleňovania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce súvisiace s tým, aby sa systémovým spôsobom prostredníctvom národného projektu vytvorili predpoklady pre začleňovanie tejto skupiny, najmä dlhodobo nezamestnaných občanov, na trh práce zapojením iných, neštátnych, subjektov poskytujúcich služby zamestnanosti.

Príspevok na zriadenie chránenej dielne

Zmena v § 56 ods.1 ZSZ by mala zabrániť zneužívaniu príspevku tým, že sa spresňuje podmienka pre poskytovanie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zamestnávateľovi tak, aby bolo jednoznačné, že príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska sa poskytuje len na uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní

V § 56a ods.1 ZSZ sa spresňuje minimálny rozsah pracovného času zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, na účely poskytovania príspevku podľa § 56a ZSZ takto:
Príspevok sa poskytuje na občana so zdravotným postihnutím, ktorý pre zamestnávateľa vykonáva prácu najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.
Zároveň sa novým znením v § 56a ods.2 ZSZ stanovuje maximálna mesačná mzda zamestnanca, z ktorej sa vypočítava výška príspevku poskytovaného zamestnávateľovi. Výška príspevku sa bude pomerne znižovať v závislosti od skutočne odpracovaného času zamestnancom. Takáto úprava sa navrhuje s cieľom predísť poskytovaniu nadhodnoteného mzdového ohodnotenia zamestnancov, ktorí sú zamestnávaní na pracovných miestach s neúmerne nízkym rozsahom pracovného času, za účelom získania maximálnej výšky príspevku.

Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti

Doplnením § 57 ZSZ o nový odsek 8 sa predlžuje lehota na opätovné poskytnutie príspevku, a to na 3 roky po uplynutí 2-ročného prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú bol poskytnutý príspevok. Cieľom tejto zmeny je
-         zvýšiť záujem samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá je občanom so   zdravotným  
postihnutím, udržať si samostatne zárobkovú činnosť a
-         zabrániť zneužívanie tohto príspevku.

Spresnenie kompetencie ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vo vzťahu k realizácii projektov od 1.1.2011


Zmenami v § 12, § 13, § 18 § 47 a § 54 ZSZ sa zabezpečuje úprava kompetencií Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) vo vzťahu k realizácii projektov a programov.
Podľa § 13 ods. 1 písm. p) ZSZ  sa spresňuje kompetencia úradu vo vzťahu k zneniu § 10 ZSZ. Ustanovuje sa spolupráca s partnerstvom pri realizácii projektov alebo programov podľa § 10 ods. 2 ZSZ. V §  10 ZSZ sa vymedzuje pojem partnerstvo na účely ZSZ ako zoskupenie osôb vytvorené s cieľom spoločne realizovať projekty a programy podľa § 10 ods.2 ZSZ.

Upravujú sa všetky mechanizmy súvisiace so schvaľovaním a realizáciou projektov a programov aktívnych opatrení trhu práce, čím sa zefektívni využívanie finančných prostriedkov verejnej správy a spoluúčasti štátu na financovaní projektov Európskeho sociálneho fondu /ďalej len „ESF“/. Podľa § 45 ods. 2 a 3 ZSZ a  § 46 ods. 3 ZSZ sa vzdelávanie a príprava pre trh práce bude realizovať prostredníctvom národného alebo pilotného projektu vzdelávania a prípravy pre trh práce.

V § 54 ZSZ sa ustanovuje, že za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj pilotné projekty na overovanie nových aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje ústredie a úrad. Tieto projekty sú financované zo zdrojov ESF a spolufinancované zo štátneho rozpočtu alebo sú financované zo štátneho rozpočtu.

V § 54 ZSZ sa tak mení zadefinovanie pojmu „pilotné projekty“. Zosúlaďuje sa s ustanoveniami § 53d ZSZ. Kompetencie a postup pri poskytovaní individuálnej štátnej pomoci investorom, ktorá je už schválená a zmluvne uzavretá, sa zabezpečuje v zmysle uzavretých zmluvných záväzkov medzi poskytovateľom, ktorým je  ústredie a prijímateľom. (Poskytovanie investičnej pomoci na podporu počiatočnej investície formou príspevku na novovytvorené pracovné miesta je komplexne riešené v § 53d ZSZ).

Vytvárajú sa tak predpoklady len na realizáciu pilotných projektov na overenie nových aktívnych opatrení na trhu práce. Ustanovuje sa proces schvaľovania, realizácie a financovania týchto pilotných projektov, ktoré sa považujú za aktívne opatrenia na trhu práce.

Zrušenie oprávnenia na činnosť sprostredkovateľa alebo pozastavenie činnosti
sprostredkovateľa
Zákonom č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa čl. XX s účinnosťou od 1.6.2010 novelizoval ZSZ. Podľa tohto zákona je oprávnenie na výkon činnosti sprostredkovania zamestnania za úhradu fyzickej osobe alebo právnickej osobe vydávané podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZŽP“/. Z tohto dôvodu sa v § 27 ZSZ ustanovuje, aby sa pri zrušení oprávnenia na činnosť sprostredkovateľa alebo pri pozastavení činnosti sprostredkovania zamestnania za úhradu postupovalo podľa ZŽP. Zosúlaďuje sa tak právny stav vyplývajúci zo ZSZ s právnym stavom vyplývajúcim zo zákona o službách na vnútornom trhu.

Prechodné ustanovenia

Prechodným ustanovením v § 72n ZSZ sa umožňuje, aby o príspevok podľa § 50j mohol požiadať zamestnávateľ do 6 mesiacov od 23.9.2010, teda od vyhlásenia novely ZSZ v Zbierke zákonov, ak bude riešiť následky mimoriadnej situácie vyhlásenej v období od 1.5.2010 do 23.9.2010.

Podľa § 72o ZSZ je možné  príspevky podľa § 50e až 50h ZSZ poskytovať najdlhšie do 31.12.2010.  Príspevok podľa § 50d sa predlžuje o jeden rok a poskytovať sa bude najdlhšie do 31. 12.2011.  Predradená účinnosť ustanovenia § 72o od 1.12.2010 sa navrhuje v nadväznosti na predradenú účinnosť čl. III novely ZSZ, a to z dôvodu predĺženia účinnosti § 50d ZSZ ešte pred tým, než v zmysle platnej právnej úpravy stratí účinnosť 31.12.2010.

S účinnosťou od 1.1.2011
podľa § 72p a § 72r ZSZ platí že:
-         pri poskytovaní príspevku na základe dohody o poskytnutí príspevku na podporu  zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa § 51a ZSZ, ktorá bola uzatvorená pred 1.1.2011, sa postupuje podľa ustanovení účinných do 31.12.2010.
-         pri poskytovaní príspevku na základe dohody o poskytnutí príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa § 56a ZSZ, ktorá bola uzatvorená pred 1.1.2011, sa postupuje podľa ustanovení účinných od 1.1.2011.
-         plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. d) ZSZ za rok 2010 zadaním zákazky podľa § 64 ZSZ alebo odoberaním výrobkov alebo služieb podľa § 64a ZSZ účinných do 31.12.2010 je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31.3.2011.
-         projekty a programy schválené pred 1.1.2011 podľa § 54 ZSZ účinného do 31.12.2010 sa dokončia podľa ustanovení účinných do 31.12.2010.

Nachádzaš sa tu: ÚVOD Poradenstvo Zamestnanie

Kontaktné údaje

Ševčenkova 19 Bratislava 851 01

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02/63814478 02/63814469

Sponzor webhostingu

Hosting zadarmo od WebSupport.sk