Služby

Zákon o sociálnych službách

Dňa 1.1.2009 nadobudol účinnosť zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Týmto dňom sa ruší zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Zákon o sociálnych službách definuje sociálnu službu ako odbornú činnosť, obslužnú činnosť alebo ďalšiu činnosť alebo súbor týchto činnosti, ktoré sú zamerané na:
a/ prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity
b/ zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti
c/ zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby
d/ riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny
e/ prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Poskytovateľ sociálnej služby

Verejný poskytovateľ sociálnej služby – obec, právnická osoby zriadená obcou alebo VÚC
Neverejný poskytovateľ sociálnej služby – iná právnická alebo fyzická osoba

Zabezpečenie sociálnych služieb

Zákon ukladá povinnosť obcí a vyššiemu územnému celku v rozsahu svojej pôsobnosti poskytnúť alebo zabezpečiť sociálnu službu do 60 dní od doručenia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Aby bola zákonom stanovená lehota dodržaná, musí mať fyzická osoba, ktorej sa má sociálna služba poskytnúť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na tú ktorú sociálnu službu. Správnym orgánom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je v zmysle zákona o sociálnych službách vyšší územný celok miestne príslušný. Toto právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu občan prikladá k žiadosti o uzatvorení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Druhy sociálnej služby
a/ sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v zariadeniach ako:

 1. nocľaháreň
 2. útulok
 3. domov na pol ceste
 4. nízko prahové denné centrum
 5. zariadenie núdzového bývania

b/ sociálne služby na podporu rodiny s deťmi ako sú:

 1. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života
 2. poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti
 3. poskytovanie sociálnej služby v nízko prahovom dennom centre pre deti a rodinu

c/ sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia , nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku ako:

 1. poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
 2. opatrovateľská služba
 3. prepravná služba
 4. sprievodcovská služba a pred čitateľská služba
 5. tlmočnícka služba
 6. sprostredkovanie tlmočníckej služby
 7. sprostredkovanie osobnej asistencie
 8. požičiavanie pomôcok

d/ sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií:

 1. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
 2. krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií

e/ podporné služby

 1. odľahčovacia služba
 2. pomoc pri zabezpečení opatrovníckych  práv a povinností
 3. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre
 4. poskytovanie sociálnej služby v integračnom centre
 5. poskytovanie sociálnej služby v jedálni
 6. poskytovanie sociálnej služby v práčovni
 7. poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny

Forma sociálnej služby

 1. ambulantná sociálna služba
 2. terénna sociálna služba
 3. pobytová sociálna služba

Poskytovanie ambulantnej a terénnej sociálnej služby má prednosť pre pobytovou sociálnou službou.

Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa rozdeľuje:

 1. základné sociálne poradenstvo
 2. špecializované sociálne poradenstvo

Základné poradenstvo je definované ako posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácii o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.
Špecializované poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.

Registrácia poskytovateľov sociálnych služieb

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá k 31.12.2008 vykonávala sociálnu prevenciu a poskytovala sociálne poradenstvo, na základe povolenia podľa zákona účinného do 31.12.2008 a bude poskytovať základné sociálne poradenstvo podľa zákona účinného od 1.1.2009 je povinná v zmysle § 108 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách požiadať príslušný vyšší územný celok o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb do 30.6.2009.
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá k 31.12.2008 vykonávala sociálnu prevenciu a poskytovala sociálne poradenstvo na základe povolenia podľa zákona účinného do 31.12.2008 a bude poskytovať špecializované sociálne poradenstvo podľa zákona účinného od 1.1.2009 je povinná požiadať o udelenie akreditácie na odbornú činnosť MPSVR SR do 30.6.2009.

Žiadosť o zápis do registra sa podáva písomne vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode je miesto poskytovania sociálnej služby. Obsahuje:
a/ obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, IČO, a právna forma
b/ druh sociálnej služby a jej forma
c/ cieľová skupina fyzických osôb, ktorým sa má sociálna služba poskytnúť
d/ miesto poskytovania sociálnej služby
e/ počet miest, ak sa sociálna služba má poskytovať v zariadení
f/ predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby
g/ čas poskytovania sociálnej služby

K žiadosti o zápis do registra sa prikladá:

 • výpis z registra trestov fyzickej osoby, zodpovednej za poskytovanie sociálnej služby
 • údaje o personálnych podmienkach
 • údaje o materiálnych podmienkach
 • údaje o hygienických podmienkach
 • kópia dokladu, ktorá preukazuje, že právnická alebo fyzická osoby nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom a na penále na sociálne poistenie, na príspevku na starobné dôchodkové sporenie a na poistnom a na penále na verejné zdravotné poistenie
 • cenník sociálnej služby
 • údaje o finančných podmienkach (napr. kalkulácia skutočných nákladov na jednotku výkonu každého druhu sociálnej služby)
 • doklad o akreditácii na túto odbornú činnosť udelenú MPSVR SR
Nachádzaš sa tu: ÚVOD Poradenstvo Služby

Kontaktné údaje

Ševčenkova 19 Bratislava 851 01

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02/63814478 02/63814469

Sponzor webhostingu

Hosting zadarmo od WebSupport.sk