Zmena maximálnej výšky mzdy alebo odmeny úchádzačov o zamestnanie od 1.7.2012

Zmena maximálnej výšky mzdy alebo odmeny UoZ od 1.7.2012

Aplikácia ustanovenia §6 ods.2 písm.d) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti vznp. (ďalej len zákon o službách zamestnanosti") od 1.7.2012

V súvislosti so zmenou výšky životného minima od 1.7.2012 sa mení maximálna výška mzdy alebo odmeny , ktorú môže zarobiť uchádzač o zamestnanie na 143,40 €.

Výpočet ustanovenia §6 ods. 2 písm.d) zákona o službách zamestnanosti od 1.7.2012:

- životné minimum pre plnoletú fyzickú osobu 194,58 €

- 65% zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu 126,48 €

Odvody:

- starobné poistenie (4%)                           5,05 €

- nemocenské poistenie (1,4%)                   1,77 €

- poistenie v nezamestnanosti (1%)             1,26 €

- invalidné poistenie (3%)                           3,79 €

- zdravotné poistenie (4%)                          5,05 €

65% zo sumy životného minima (126,48 €) + odvody (16,92€) = 143,40 €

Uchádzač o zamestnanie je povinný vopred oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny osobne alebo písomne (faxom, elektronicky na adresu úradu, poštou) výkon zárobkovej činnosti a predpokladaný príjem z nej najneskôr deň pred začiatkom vykonávania zárobkovej činnosti.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť preukazuje v zmysle § 6 ods.2 písm.d) zákona o službách zamestnanosti skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny v pravidelných mesačných intervaloch (vždy za uplynulý kalendárny mesiac) v termín, ktorý mu určuje zamestnanec úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

V prípade, ak výška mzdy alebo odmeny zo zárobkovej činnosti uchádzača o zamestnanie prekročí sumu 143,40 € (brutto), uvedenú v potvrdení zamestnávateľa, začína sa voči uchádzačovi o zamestnanie správne konanie vo veci vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nesplnenie podmienky ustanovenia § 6 ods.2 písm.d) zákona o službách zamestnanosti.

Zdroj: www.upsvar.sk/buxus/lib/print_page/print_page.php

 

Nárok na invalidný dôchodok

Nárok na invalidný dôchodok má poistenec, ktorý

 -          je invalidný

-          získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný 

           starobný dôchodok.

 

Za osobitne stanovených podmienok môže vzniknúť nárok na invalidný dôchodok (tzv. invalidný dôchodok z mladosti) aj fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidnou pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka alebo v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom. Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku. Po 31. decembri 2007 môže za osobitných podmienok tiež vzniknúť nárok na invalidný dôchodok aj doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia.

 Potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia

 A. Počet rokov obdobia dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca, ktorý sa stal invalidný po 31. decembri 2009, je: 

     menej ako jeden rok, ak ide o poistenca do 20 rokov,

     najmenej jeden rok, ak ide o poistenca vo veku nad 20 rokov do 24 rokov,

     najmenej dva roky, ak ide o poistenca vo veku nad 24 rokov do 28 rokov veku,

     najmenej päť rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 28 rokov do 34 rokov veku,

     najmenej osem rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 34 rokov do 40 rokov veku,

     najmenej desať rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 40 rokov do 45 rokov veku,

     najmenej 15 rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 45 rokov veku.

     Potrebný počet rokov sa zisťuje z celého obdobia pred vznikom invalidity bez ohľadu na to, aký vek poistenec ku dňu vzniku invalidity dosiahol.

 

B. Počet rokov obdobia dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca, ktorý sa stal invalidný pred 1. januárom 2010, je:

    menej ako jeden rok, ak ide o poistenca do 20 rokov,

    najmenej jeden rok, ak ide o poistenca vo veku nad 20 rokov do 22 rokov,

    najmenej dva roky, ak ide o poistenca vo veku nad 22 rokov do 24 rokov,

    najmenej tri roky, ak ide o poistenca vo veku nad 24 rokov do 26 rokov,

    najmenej štyri roky, ak ide o poistenca vo veku nad 26 rokov do 28 rokov,

    najmenej päť rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 28 rokov.

Poznámka: Ak sa poistenec mladší ako 20 rokov stal invalidným v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004, na vznik nároku na invalidný dôchodok je potrebné, aby získal najmenej jeden rok obdobia dôchodkového poistenia.

 

Potrebný počet rokov sa zisťuje

z celého obdobia pred vznikom invalidity, ak ide o poistenca, ktorý nie je starší ako 28 rokov, t. j. má 28 rokov alebo menej ako 28 rokov veku,

z posledných desiatich rokov pred vznikom invalidity, ak ide o poistenca, ktorý má viac ako 28 rokov veku.

Potrebný počet rokov sa, bez ohľadu na dátum vzniku invalidity, nezisťuje u poistenca, ktorý sa stal invalidný v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, alebo ktorý sa stal invalidným v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom. Na nárok na invalidný dôchodok postačí, ak spĺňa zvyšné dve podmienky nároku, t. j. je invalidný a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

 Po 31. decembri 2009 sa potrebný počet rokov nezisťuje ani u poistenca, ktorý je doktorandom v dennej forme štúdia a nedovŕšil 26 rokov veku.

 

C. Nárok na invalidný dôchodok po 31. decembri 2009 poistenca, ktorému nárok na invalidný dôchodok nevznikol  pred 1. januárom 2010,  pretože nesplnil podmienku potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia

 Ak poistencovi, ktorý bol uznaný invalidným k dátumu pred 1. januárom 2010 nevznikol nárok na invalidný dôchodok z dôvodu nesplnenia podmienky potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia, Sociálna poisťovňa po 31. decembri 2009 na žiadosť znovu posúdi jeho invaliditu a rozhodne o nároku na invalidný dôchodok. V takomto prípade bude novým dátumom vzniku invalidity najskôr 1. január 2010 a na vznik nároku na invalidný dôchodok bude musieť byť splnená podmienka potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2010.

 Uplatnenie nároku

 Konanie o priznanie invalidného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby (žiadateľ), ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu.

Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na invalidný dôchodok a jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.

Za deň uplatnenia nároku na invalidný dôchodok a nároku na jeho výplatu sa považuje deň, keď žiadateľ prvýkrát požiadal príslušnú organizačnú zložku Sociálnej poisťovne (pozri nižšie) o spísanie žiadosti o priznanie tohto dôchodku. Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne sa považuje žiadosť za podanú.

Ak má žiadateľ z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti nárok na nemocenské alebo nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, o priznanie invalidného dôchodku je vhodné požiadať až vtedy, keď už je známy deň zániku nároku na uvedené dávky, pretože bez určenia tohto dňa nie je možné určiť deň priznania a sumu dôchodku, a tým ani rozhodnúť o priznaní dôchodku.

Žiadosť o priznanie invalidného dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne (ďalej len „pobočka“) príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Ak sa žiadateľ prechodne zdržiava mimo svojho trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť v pobočke príslušnej podľa miesta trvalého pobytu, žiadosť môže spísať pobočka príslušná podľa miesta prechodného pobytu.

Žiadateľ, ktorý je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, žiadosť podáva prostredníctvom ústavu  Zboru väzenskej a justičnej stráže v pobočke príslušnej podľa sídla tohto ústavu.

Ak žiadateľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, žiadosť spisuje ústredie Sociálnej poisťovne.

 

Zľavy pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím

Zdravotne postihnutí občania môžu uštriť na liekoch, daniach, poplatkoch aj cestovnom

Preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Nárok naň má osoba, ktorej bolo vydané vydané rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo rozhodnutie o preukaze. Pri rozhodovaní o preukaze sa žiadosti podávajú na oddelení posudkových činností úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska. Podkladom k rozhodnutiu je lekársky posudok. Ak je človek so zdravotným postihnutím odkázaný na sprievodcu dostane preukaz fyzickej osoby s ŤZP-S. 

Parkovací preukaz

vodič takto označeného auta môže stáť na mieste vyhradenom pre invalidné osoby a nemusí dodržiavať zákaz státia. Ak je to nevyhnutné, môže vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel do pešej zóny.

Limity na lieky

pre občana , ktorý je držiteľom preukazu osoby s ŤZP alebo ŤZP-S, poberateľom invalidného výsluhového dôchodku alebo je invalidný a nevznikol mu nárok na invalidný dôchodok je 30,- Eur za štvrťrok. Do limitu sa však započítava viac liekov ako doteraz. Zrušilo sa obmedzenie, že do limitov sa počítajú len tie lieky, ktoré hradí zdravotná poisťovňa vo výške menšej ako je 75 percent z ceny lieku. Po novom sa budú peniaze vracať aj za väčšinu antibiotík. Reálne dostanú ľudia peniaze po rozšírení zoznamu do konca júla. Poisťovňa posiela peniaze naspäť do 90 dní po ukončení štvrťroka. Limit sa vás však netýka, ak ste zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou. O vrátenie peňazí poisťovňu žiadať netreba, doplatky budú vracať automaticky.

Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

od úhrady za štatistické spracúvanie lekárskeho poukazu súvisiace s vydaním zdravotníckych pomôcok predpísaných na jednom lekárskom poukaze je oslobodený poistenec, ktorý je držiteľom preukazu občana s ŤZP, ak pri výdaji pomôcky preukáže, že má úradom práce priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšných výdavkov na zaobstaranie pomôcky,

od úhrady za dopravu je oslobodený poistenec s ŤZP, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným autom.

Zdravotné poistenie

Sadzba poistného na zdravotné poistenie je pre zamestnanca so zdravotným postihnutím - 2% z vymeriavacieho základu,

                                                                    pre samostatne zárobkovo činnú osobu so zdravotným postihnutím - 7% z vymeriavacieho základu,

                                                                    pre zamestnávateľa, ktorý zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím -5% z vymeriavacieho základu,

                                                                    pre dobrovoľne nezamestnanú osobu, ak ide o osobu so zdravotným postihnutím -7% z vymeriavacieho základu.

Dane

správca dane (obec) môže znížiť dane alebo oslobodiť od dane zo stavieb alebo bytov, stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s ŤZP alebo držiteľov preukazu občana s ŤZP alebo držiteľov preukazu občana s ŤZP s potrebou sprievodcu,

garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov s ŤZP alebo držiteľov preukazu občana s ŤZP-S, ktoré slúžia pre auto používané na ich dopravu.

Poplatky

od poplatku 6,50  eura je za predĺženie  platnosti preukazu osobitného označenia auta pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu je táto osoba oslobodená,

tiež je pre občana s ŤZP a držiteľa preukazu občana s ŤZP oslobodeného od poplatku vydanie rozhodnutia na vývoz alebo dovoz psa so špeciálnym výcvikom, ktorá je ináč spoplatňovaná sumou 9,- eura,

od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ŤZP držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu občana s ŤZP,

osoby s ŤZP sú od povinnosti platiť koncesionárske poplatky oslobodené

podanie žiadosti o príslušné povolenie, schválenie alebo uznanie schválenia pri prestavbe auta, dovoze jednotlivo dovezeného  vozidla, výmene rámu auta rovnakého typu v rámci jedného typového radu alebo zmenu obsaditeľnosti auta zväčšením počtu miest na sedenie, ak je výrobcom vybavené úchytnými miestami sedadiel a kotevnými miestami bezpečnostných pásov je spoplatnenie zníženou sadzbou a to 2 eurá.

Cestovanie

Cestovanie ŽSR

Cestujúcim, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP, poskytujú ŽSR zľavu 50% z obyčajného cestovného v 2. vozňovej triede vlakov osobnej dopravy. Držiteľ preukazu s červeným pruhom má nárok aj na bezplatnú prepravu svojho sprievodcu a invalidného vozíka v služobnom vozni.

Na tratiach Tatranských elektrických železníc, Ozubnicovej železnice a Trenčianskej elektrickej železnice poskytujú zľavu vo výške 50 %.

Cestovanie autobusom

Pri cestovaní autobusovou dopravou sú zdravitne postihnutým občanom po preukázaní sa preukazom ZŤP u väčšiny dopravcov poskytované zľavy z cestovného. Takéto zľavy a prípadne a úplné oslobodenia sa vzťahujú aj na sprievodcu postihnutej osoby a vodiaceho psa. Konkrétne podmienky a výšky zliav sú uverejnené v tarifách jednotlivých dopravcov.

MHD

Na všetkých linkách MHD v niektorých mestách (napr. Bratislava, Košice) sa bezplatne prepravujú držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane invalidného vozíka, sprievodcu alebo vodiaveho psa (ZŤP, ZŤP-S).

Cestovanie autom

Oslobodenie od platenia nálepky za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest sa vzťahuje  len na osobu s ŤZP, ktorej bol na auto poskytnutý príspevok na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením jeho prevádzky. Uplatnenie výnimky za užívanie diaľníc a rýchlostných ciest vozidlom bez úhrady je prísne viazané na prepravovanú osobu s ŤZP, ktorá musí byť prítomná v aute a musí sa preukázať rozhodnutím úradu práce o priznaní príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného auta. Pokiaľ postihnutá osoba nie je v aute, výnimka platí len v prípade, ak je auto na spiatočnej ceste po vykonaní prepravy postihnutej osoby do nemocnice alebo obdobného zariadenia. Vodič tohto vozidla sa musí preukázať potvrdením o prijatí pacienta do zdravotníckeho alebo obdobného zariadenia alebo dokladom o poskytovaní sociálnych služieb občanovi s ŤZP v zariadení sociálnych služieb.

ZDROJ: PORTAL.GOV.SK 


Ručné ovládanie

Uvádzame kontakty na firmy, ktoré sa zaoberajú prerábaním osobných motorových vozidiel na ručné ovládanie:

Čítať ďalej:

Nové bezbariérové plošiny v bratislavských podchodoch

V hlavnom meste pribudlo 5 nových schodiskových plošín pre občanov, ktorí majú problémy s mobilitou. Schodiskové plošiny pribudli do dvoch podchodov v centre Bratislavy a to do podchodu na Staromestskej ulici a na Hodžovom námestí.

Čítať ďalej:

Nachádzaš sa tu: ÚVOD Poradenstvo Rôzne

Kontaktné údaje

Ševčenkova 19 Bratislava 851 01

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02/63814478 02/63814469

Sponzor webhostingu

Hosting zadarmo od WebSupport.sk