Vplyv životného minima na oblasť daní

Vybraná veličina                                                                                    Suma v €                              Platnosť


Daňový bonus mesačný dieťa do 6 rokov                                    47,14                        1.1.2022-31.12.2022

Daňový bonus mesačný od 6 do 15 rokov                                   43,60                        1.1.2022-31.12.2022

Daňový bonus mesačný dieťa nad 15 rokov veku                   23,57                        1.1.2022-31.12.2022

Nezdaniteľná časť základu dane – mesačne                             381,61                       1.1.2022-31.12.2022

Základ dane z príjmov FO, po ktorého prekročení
dochádza ku kráteniu nezdaniteľnej časti
základu dane 20                                                                                 20 235,75                      1.1.2022-31.12.2022

Základ dane z príjmov FO, po ktorého
prekročení 3 212,75 sa uplatňuje 25 % dane mesačne                                           1.1.2022-31.12.2022

Daň z príjmu sa nevyrúbi a neplatí ako
celkové zdaniteľné príjmy daňovníka presiahnu
sumu                                                                                                            2 289,63
alebo ak daň za rok 2022 nepresiahne 17 €                                                              
   1.1.2022-31.12.2022

Vplyv životného minima na rodičovský príspevok a prídavky na dieťa

Vplyvom zmeny súm životného minima od 1.7.2021 sa mení aj výška rodičovského
príspevku a výška prídavkov na dieťa, ktorá bude platná v roku 2022, t. j. od 1.1.2022 do
31.12.2022.

 

Vybraná veličina                                                                    Suma v €                                                Platnosť
Rodičovský príspevok ( ak rodič
nepoberal materské )                                                           280,00                                      1.1.2022-31.12.2022

 

Rodičovský príspevok ( ak rodič
poberal materské )                                                                383,80                                      1.1.2022-31.12.2022

 

Prídavok na dieťa                                                                     25,88                                       1.1.2022-31.12.2022

 

Príplatok k prídavku na dieťa                                            12,14                                        1.1.2022-31.12.2022

Vplyv životného minima od 1.7.2021 – nepostihnuteľná suma pri exekúcii, dôchodky, max. odmena nezamestnaného 31.12.2022.

Vybraná veličina                                                                                Suma v €                                               Platnosť

Základná nepostihnuteľná suma
pri exekučných zrážkach                                                               218,06                                       1.7.2021-30.06.2022

Suma novopriznaného predčasného
starobného dôchodku, ktorú musí
poistenec dosiahnuť, aby mohol požiadať
o nárok na predčasný starobný dôchodok                          261,70                                       1.7.2021-30.06.2022

Suma maximálnej mesačnej odmeny občana
evidovaného na úrade práce                                                       218,06                                       1.7.2021-30.06.2022

Príspevok na stravovanie od 1.03.2021

Výška finančného príspevku na stravovanie:

 • minimálne 2,11 € (55% z 3,80 € (75% z 5,10 €)) z hodnoty stravného lístku,
 • maximálne 2,81 € (55% z 5,10 €) z hodnoty stravného pri pracovnej ceste v trvaní
  5 – 12 hod.

Finančný príspevok (hotovosť vyplácaná zamestnancovi na stravné) v tejto výške u
zamestnanca nepodlieha dani ani odvodom na ZP a SP.
Príspevok na stravné nad stanovený rámec je dobrovoľný príspevok zamestnávateľa a
môže ho poskytnúť:

 • zo sociálneho fondu alebo
 • z vlastných prostriedkov.

Príspevok na stravné zo SF nad zákonný rámec:

 • finančný príspevok na stravovanie poskytovaný vo výške nad rámec Zákonníka
  práce (nad 2,81 €), pričom presahujúca čiastka do výšky 5,10 € je financovaná z
  prostriedkov sociálneho fondu = z pohľadu zamestnancov sa tento príspevok
  zamestnávateľa považuje za príjem oslobodený od dane z príjmov a aj od
  sociálneho a zdravotného poistenia.

Príspevok na stravné z vlastných prostriedkov zamestnávateľa:

 • finančný príspevok na stravovanie poskytovaný vo výške nad rámec Zákonníka
  práce (nad 2,81 €), pričom presahujúca čiastka do výšky 5,10 € je financovaná z
  vlastných prostriedkov zamestnávateľa
  • z pohľadu zamestnanca vždy bude podliehať dani z príjmov aj odvodom na
  sociálne a zdravotné poistenie.

Aktuality SZTP

Slovenský zväz telesne postihnutých (ďalej SZTP) je celo republikový, dobrovoľný, humanitný a nepolitický subjekt, otvorený pre každého občana, ktorý sa chce podieľať na jeho poslaní. SZTP združuje občanov s telesným postihnutím a ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí, rodinných príslušníkov telesne postihnutých občanov, priaznivcov telesne postihnutých bez rozdielu národnosti, štátnej príslušnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnostnej alebo k etnickej menšine, majetku, rodu, alebo iného postavenia. (Preambula)

Stranka pre diskusiu a postovanie noviniek