V roku 2023 nastanú zmeny pri preberaní invalidného dôchodku.

V roku 2023 nastanú veľké zmeny pri poberaní invalidného dôchodku.

Od 01.07. 2023 sa má jeho časť zvýšiť.

Od júla tohto roka by sa časť invalidných dôchodkov mala zvýšiť. Rezort práce a sociálnych vecí totiž navrhuje aktualizovať prílohu k zákonu o sociálnom poistení, ktorá upravuje percentuálnu mieru poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu zdravotného postihnutia na účely invalidity.

Ide o jednu z podmienok nároku na invalidný dôchodok. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v stredu s pripomienkami schválila vláda.

Navrhované zmeny budú mať podľa rezortu práce pozitívny vplyv na niektorých poberateľov invalidných dôchodkov a uchádzačov o invalidný dôchodok. „Úprava percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri niektorých ochoreniach umožní zaradiť nové druhy ochorení, čo bude mať pri niektorých ochoreniach vplyv na uznanie invalidity, resp. uznanie invalidity s vyššou percentuálnou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a tým aj vplyv na nárok na invalidný dôchodok a jeho výšku,“ objasnilo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Nárast percentuálnej miery poklesu schopnosti výkonu zárobkovej činnosti sa má týkať 24 položiek novej prílohy v rámci kategórie „do 70 %“ s priemernou sumou zvýšenia dôchodku vo výške 22,60 eura. Ďalší invalidní penzisti sa majú presunúť z kategórie „do 70 %“ do kategórie „nad 70 %“ percentuálnej miery poklesu schopnosti výkonu zárobkovej činnosti, čo sa dotkne 73 položiek v prílohe. Priemerné zvýšenie dôchodku u tejto skupiny osôb odhaduje Sociálna poisťovňa na úrovni 182,6 eura.

Zmenou prílohy sa má zvýšiť počet novopriznaných invalidných dôchodkov o 476 invalidných dôchodcov v kategórii „do 70 %“ a o 1 436 invalidných dôchodcov v kategórii „nad 70 %“. Počet vyplácaných invalidných dôchodkov „do 70 %“, ktorí sa preklasifikujú do kategórie „nad 70 %“, má predstavovať 16,1 tisíca.

©. Zdroj: MF SR, spracoval: ekonóm SZTP

Minimálna mzda od januára 2023

Minimálna mzda má od januára 2023 výšku 700 eur, zmení sa aj výška príplatkov

Zástupcovia zamestnancov i zamestnávateľov sa dohodli minimálnej mzde na rok 2023 vo výške 700 eur. Ako sa zmení výška príplatkov a ďalšie veličiny, ktoré sú naviazané na minimálnu mzdu?

Výška minimálnej mzdy pre rok 2023 je výsledkom historickej dohody

Spôsob určenia minimálnej mzdy upravuje § 7 a § 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. Tak ako každý rok je 15. júl hraničným termínom pre zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov, aby sa dohodli na výške minimálnej mzdy, ktorá vstúpi do platnosti od januára nasledujúceho roka.

Zástupcovia zamestnávateľov i zamestnancov sa 14.7.2022 dohodli na výške minimálnej mzdy. Od 1.1.2023 vstupuje do platnosti minimálna mzda vo výške 700 eur.

Ak by sa sociálni partneri nedohodli, minimálna mzda by sa určila ako 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za rok 2021. Podľa údajov Štatistického úradu dosiahla hodnotu 1 211 eur, a teda výška minimálnej mzdy určenej automatom by bola 691 eur.>

Hodinová minimálna mzda od 1.1.2023

Zvýši sa aj minimálna hodinová mzda, ktorá bude od 1.1.2023 vo výške 4,023 eur/hod. pre zamestnanca v pracovnom pomere alebo na dohodu, ktorý má 40- hodinový pracovný čas.>

Minimálna hodinová mzda v roku 2023 tak v porovnaní s rokom 2022, keď bola vo výške 3,713 eur/hod., porastie o 0,31 eur/hod.>

2023 2022 Rozdiel
Výška minimálnej mzdy 700 € 646 € + 54 €
Výška hodinovej minimálnej mzdy 4,023 € 3,713 € + 0,31 €

Minimálna mesačná mzda v roku 2023 podľa koeficientu náročnosti práce

Zamestnanci v pracovnom pomere majú podľa koeficientu náročnosti práce nárok na vyššiu minimálnu mzdu. Na jej výpočet slúži vzorec, ktorý ustanovuje § 120 ods. 4 Zákonníka práce:

(suma mesačnej minimálnej mzdy 2023 – suma mesačnej minimálnej mzdy na rok 2020) + suma mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 x koeficient minimálnej mzdy

Príklad výpočtu pre 2. stupeň náročnosti

Základom pre výpočet je mesačná minimálna mzda pre kalendárny rok 2020, ktorá je 580 eur: (700 – 580) + 580 x 1,2 = 816 eur.

Stupeň Koeficient minimálnej
mzdy
Minimálna mzda od
1.1.2022
Minimálna mzda od
1.1.2023
1 1,0 646 € 700 €
2 1,2 762 € 816 €
3 1,4 878 € 931 €
4 1,6 994 € 1 048 €
5 1,8 1 110 € 1 064 €
6 2,0 1 226 € 1 280 €Vyššia hodinová minimálna mzda a príplatky pre zamestnancov

Od roku 2021 príplatky neboli naviazané na výšku minimálnej hodinovej mzdy, ale stanovoval ich Zákonník práce pevnou sumou.

Sumy príplatkov a situácií, kedy je možné dohodnúť zníženú sumu príplatku, určujú znenia § 122 až § 124 Zákonníka práce a § 96 Zákonníka práce.

Na základe novely zákona, ktorú poslanci schválili v parlamente dňa 7.12.2022, sa od 1.6.2023 príplatky rozmrazia a opäť naviažu na výšku minimálnej mzdy.

Príplatok k mzde
(súčasný prepočet %)
Pevná suma mzdového
zvýhodnenia – do
31.5.2023
Suma príplatku (za hodinu) – od

1.6.2023

zvýhodnenie za prácu v
noci – nerizikový typ
1,43 € (znížená suma
1,25 €)
40 % minimálnej mzdy za hodinu
(najmenej 1,609 eur/hod.)/znížená suma 35 % minimálnej mzdy (najmenej 1,408
eur/hod.)
zvýhodnenie za prácu v
noci – rizikový typ
1,79 € 50 % minimálnej mzdy za hodinu (najmenej 2,012 eur/hod.)
zvýhodnenie za prácu v
sobotu
1,79 € (znížená sadzba
1,61 €)
50 % minimálnej mzdy za hodinu
(najmenej 2,012 eur/hod.)/znížená suma 40 % minimálnej mzdy (najmenej 1,810
eur/hod.)
zvýhodnenie za prácu v
nedeľu
3,58 € (znížená sadzba
3,22 €)
100 % minimálnej mzdy za hodinu
(najmenej 4,023 eur/hod.)/znížená suma 90 % minimálnej mzdy (najmenej 3,621
eur/hod.)
náhrada mzdy za sviatok mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % zo sumy priemerného zárobku
zvýhodnenie za prácu
nadčas – nerizikový typ
mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku
zvýhodnenie za prácu
nadčas – rizikový typ
mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku
kompenzácia za sťažený
výkon práce
0,72 € 20 % minimálnej mzdy za hodinu
(najmenej 0,805 eur/hod.)
náhrada za neaktívnu časť pracovnej
pohotovosti – na pracovisku
najmenej v sume minimálnej hodinovej
mzdy pre rok 2023 = 4,023 €
náhrada za neaktívnu časť pracovnej
pohotovosti – mimo pracoviska
0,72 € 20 % minimálnej mzdy za hodinu (najmenej 0,805 eur/hod.)


©. Zdroj: MF SR, spracoval: ekonóm SZTP