Spoločná rezolúcia č. 2001/3 o prístupnej doprave

Rada Európskej Konferencie ministrov dopravy, ktorá sa stretla v Lisabone 29.-30.mája 2001

Berie do úvahy, že integrácia starších ľudí a osôb so zdravotným postihnutím do pracovného a spoločenského života  v spoločnosti veľmi úzko závisí na tom, či sú schopní sa voľne a ľahko pohybovať na ceste z a do práce alebo pri iných príležitostiach.

Berie na vedomie, že:

- demografické zmeny povedú k výraznému  zvýšeniu počtu starších ľudí v členských a asociovaných  štátoch ECMT v nasledujúcich rokoch;

- je tu  zvýšená požiadavka pre cestovanie starších a zdravotne postihnutých ľudí a iných, ktorí majú obmedzenú mobilitu;

- významný pokrok sa vykonal v sprístupnení niektorých spôsobov dopravy pre všetkých;

- napriek tomuto pokroku treba ešte veľa urobiť

Súhlasí, aby

- sa kládol nový dôraz na zlepšenie situácie vo všetkých krajinách, je užitočné zjednotiť predošlé ministerské rezolúcie a iné dôležité  práce do jednotného dokumentu (pozri Prílohu)

Uznáva, že

- prístupnosť prispieva významne k blahobytu a pohodliu celej populácie a vytvára dôležitý prvok v podpore verejnej dopravy a v implementovaní udržateľného rozvoja;

- prekážky v mobilite môžu byť kvôli trvalému zdravotnému postihnutiu (zmyslovému, telesnému alebo kognitívnemu - poznávaciemu) alebo dočasnému stavu, dočasnému ochoreniu alebo zdravotnému postihnutiu (tehotenstvo, úraz) alebo vonkajším okolnostiam (sprevádzanie malých detí, nosenie batožiny atď.) alebo veku; táto rezolúcia sa týka všetkých kategórií, ale pre jednoduchosť je v texte používaný termín „starší a zdravotne postihnutí“ ľudia.

- dobre navrhnutá prístupnosť budov, prostredia, ciest a dopravy, či už verejnej alebo súkromnej, umožňuje ľuďom s obmedzenou mobilitou pohybovať sa voľne a nezávisle;

- prístupnejšia doprava zvyšuje možnosti na vzdelávanie, zamestnanie a rekreáciu a môže zredukovať sociálne služby a znížiť náklady vlád a spoločnosti

- Prístupnosť  nie je len záležitosťou sociálnou, ale tiež veľmi dôležitou komerčnou  záležitosťou a problémom populácie, ktorý má dosah ďaleko širší ako je počet zdravotne postihnutých ľudí, predstavuje značný komerčný potenciál.

Zdôrazňuje nasledovné princípy:

- všetky politické iniciatívy alebo vývoj v oblasti dopravy a územného plánovania by mali brať do úvahy ich možný dopad na bezpečnosť a prístupnosť starších ľudí alebo osôb so zdravotným postihnutím

- je potrebné zlepšiť všetky články v dopravnom reťazci, aby sa vytvorilo prístupné prostredie „od dverí k dverám“ a musí byť vynaložené zvýšené úsilie, aby sa prepojili rozličné druhy dopravy a tým sa vytvoril integrovaný, bezpečný a dostupný dopravný systém .

- najmä  všetky nové investície v sektore dopravy musia brať do úvahy a plánovať aj potreby starších ľudí a osôb so zdravotným postihnutím v súlade s Chartou, ktorá bola prijatá ministrami doprav vo Varšave v roku 1999

- je potrebná úzka spolupráca medzi vládami, miestnymi verejnými orgánmi, výrobcami, prevádzkovateľmi a osobami, ktorých sa problematika priamo dotýka.

Na základe toho je navrhnuté nasledujúce odporučAnie:

Úlohou  vlád ba malo byť:

vo všeobecnosti

ciele

- definovať jasné, konkrétne a merateľné  ciele na zlepšenie bezpečnosti a prístupnosti  dopravy pre starších ľudí a osoby so zníženou schopnosťou  pohybu a orientácie, s programom špecifických akcií

Tréning (školenie)

-spolupracovať s odborníkmi v oblasti  dopravy a dopravným i spoločnosťami,  tour-operátormi a pracovníkmi cestovných kancelárií a ostatnými, aby sa zabezpečilo, že personál, ktorý je v kontakte s verejnosťou si bude vedomý problémov, s ktorými sa stretávajú starší a zdravotne postihnutí ľudia, keď používajú dopravu a bude sa k nim pristupovať citlivo,

- umožniť aby projektanti a aktéri rozhodovacieho procesu  v každom dopravnom odvetví boli vyškolení  a oboznámení  s princípmi prístupnosti,

Informácie a komunikácia

- využívať ich vplyv na zlepšenie  informačných opatrení pre starších  a zdravotne postihnutých ľudí a zabezpečiť konzultácie všetkým osobám, ktorých sa to týka,

- usilovať o to, aby predstavitelia v oblasti dopravy, dopravcovia a zamestnanci dopravy, tour-operátori a pracovníci cestovných kancelárií  zahŕňali ako integrálnu súčasť svojich služieb  informáciu pre starších a zdravotne postihnutých ľudí o nových možnostiach pre nich, vrátane odlišného cestovania v rámci dopravného reťazca,

- pokračovať v úsilí o zlepšenie zrozumiteľnosti značenia a  signalizácie a zharmonizovať ju na medzinárodnej úrovni, najmä tam, kde ide o bezpečnosť
- pracovať na zavedení zariadení slúžiacich k lepšej orientácii nevidiacich a nepočujúcich (zvuková a vizuálna signalizácia), umožňujúcej  informovanosť v reálnom čase,

Výskum

- posilnenie výskumu a vývoja aktivít vo vzťahu k prístupnosti  a bezpečnosti dopravy pre starnúcu  populáciu,

Plánovanie dopravy

- pracovať na zlepšení koordinácie medzi kompetentnými organizáciami na úrovni národnej, regionálnej a miestnej, aby bolo možné zabezpečiť koheretný (spojitý) prístup k dostupnosti  a bezpečnosti dopravnej infraštruktúry a peších zón,

- spolu s  vládami a medzinárodnými organizáciami by sa mali  vypracovať smernice pre dobrú prax na fungovanie a navrhovanie cestného systému ako aj osvetlenia, križovatiek a peších zón,

Osobné vozidlá:

Parkovacie možnosti

- umožniť osobám s ťažkým obmedzením mobility, ktoré sa ťažko pohybujú a nemôžu využívať verejnú dopravu parkovanie i v miestach, kde inak je parkovanie obmedzené,

- rezervovať parkovacie miesta týmto osobám tam, kde sa to javí  ako nevyhnutné, pomocou vhodných cestných značiek. Tieto priestory by mali byť navrhnuté v súlade s uznávanými kritériami pre projektovanie,

- rešpektovať preukaz zdravotne postihnutej osoby, s označením vozičkára (platný pre krajiny  EU) alebo podobný (pre nečlenské štáty EÚ) ako model definovaný Európskou úniou. Ako minimum by označenie malo obsahovať medzinárodný symbol pre zdravotne postihnutých ľudí a meno držiteľa označenia

-poskytnúť také isté parkovacie možnosti osobe – držiteľovi označenia, ktorá prichádza z iného členského alebo asociovaného štátu EÚ ako držiteľovi preukazu EU – občanovi danej krajiny,

-  zabezpečiť potrebné kroky, aby polícia a ostatné oprávnené zložky boli plne informované o

tomto ustanovení.

Legislatívne nariadenie vzťahujúce sa k používaniu bezpečnostných pásov

- vzájomne sa oboznámiť s výnimkami vo vzťahu k používaniu bezpečnostných pásov pre zdravotne postihnutých občanov z iných krajín.

Konštrukcia vozidiel

- napomáhať a podporovať konštrukciu takých vozidiel, ktoré berú do úvahy potreby starnúcej  populácie,

- spolupracovať s ostatnými vládami, ECMT a priemyslom na kritériách  pre konštrukciu vozidiel.

Vodičské  preukazy

- preštudovať a koncipovať smernice, týkajúce sa vydania a zadržania vodičských  preukazov pre starších a zdravotne postihnutých šoférov.

Letecká doprava

-             Zlepšiť prístup k leteckej doprave:

* implementovaním ECAC smerníc o letectve a prístupe na letisko a
* zameraním väčšej pozornosti na zlepšenie dopravných liniek na letiská

Železnice, električky  a metra

-             Obnoviť úsilie o zlepšenie prístupnosti služieb koľajovej dopravy či  už ide o železnicu,metro a električky, a to:

§         implementovaním smerníc  COST 335 pre železnice v službách ako domácich tak cezhraničných

§         zabezpečiť, aby nové električky a metro boli prístupné

Verejná doprava

Autobusy

* pokračovať v uľahčení a stimulácii pozitívnych trendov smerujúcich k zavedeniu plne prístupných autobusov:

* a to implementáciou odporúčaní zo správy COST 322 o nízko podlažných autobusoch;

* podporovaním dodržovania týchto zásad kompetentnými orgánmi, čím sa autobusy sa môžu dostať blízko k zástavkám a zdrojom a implementovať a posilniť túto myšlienku

* pokračovať  v spolupráci ľudí so zdravotným postihnutím a výrobcov dopravných prostriedkov  na implementácii náležitých riešení na požiadavky  vozíčkárov, ako aj iných starších  a zdravotne postihnutých ľudí.

Autokary – diaľkové autobusy

- je potrebné podnietiť výrobcov a prevádzkovateľov  k vývoju takých autokarov (diaľkových autobusov), ktoré by vyhovovali i starším ľuďom a ľudom so zdravotným postihnutím

- zabezpečiť takú klasifikáciu autokarov, ktorá  by  brala do úvahy rozlišovanie podľa stupňa ich prístupnosti.

Flexibilnejšie verejné dopravné služby

- podporiť vývoj nových typov  medzičlánkov medzi verejnou dopravou a špecializovanými službami ako si to vyžadujú zodpovedajúce služby verejnej dopravy, ktorú môže používať široká verejnosť, ale sú plánované najmä pre potreby starších a zdravotne postihnutých ľudí

Špeciálne dopravné  služby

-             napomáhať k zavedeniu špecializovaného dopravného systému "od dverí k dverám" pre osoby veľmi ťažko telesne postihnuté, ktoré  majú ťažkosti a nemôžu používať verejnú hromadnú dopravu.

Taxi  služba

-             je potrebné implementovať  odporúčanie odsúhlasené  pracovnou skupinou IRU-ECMT  pre taxi služby a najmä:

§         motivovať regionálne a miestne orgány k zabezpečeniu  predpisov o prístupných službách vo svojom regióne,

§         hľadať možnosti priamej a nepriamej podpory na úrovni národnej, regionálnej, miestnej pre používanie taxi služby, aby sa zabezpečila taxi služba ľuďom so zníženou pohyblivosťou,  pokiaľ v danej oblasti neexistuje iná alternatíva verejnej dopravy,

§         na úrovni miestnej, regionálnej a národnej a je potrebné preštudovať možnosti ponúk (finančných a/alebo legislatívnych) na posilnenie nákupu a používanie prístupných vozidiel

§         v spolupráci s vládami a medzinárodnými organizáciami a v konzultácii s priemyslom a so staršími a zdravotne postihnutými ľuďmi je potrebné skúmať parametre prístupnosti  taxi služby (v závislosti na normách ISO pre invalidné vozíky).

ECMT žiada

členské krajiny,

-             aby o tejto rezolúcii upovedomili potrebné orgány vo svojej krajine,

-             aby túto  rezolúciu  a príbuzné dokumenty implementovali do dokumentov, ktorých sa to týka,

-             a aby pravidelne informovali formou správy o pokroku v implementácii a o celkovom zlepšení prístupnosti .

asociované krajiny:

-             podpísať sa pokiaľ možno pod princípy a odporúčania tejto Rezolúcie a

-             prejednávať ich implementáciu a iné politické záležitosti  s ostatnými členskými krajinami  ECMT.

Výbor zástupcov:

-             pokračovať v úzkej spolupráci s vládami, priemyslom, staršími a zdravotne postihnutými ľuďmi pri skúmaní pokroku v implementácii týchto odporúčaní

-             pravidelne aktualizovať Sprievodcu dobrou praxou a iné správy,

-             prijať nové iniciatívy, všade tam, kde je to potrebné na zlepšenie bezpečnej a prístupnej mobility pre starších a zdravotne postihnutých ľudí.

Príloha

Predchádzajúce rezolúcie Európskej konferencie ministrov dopravy nahradená súčasným textom

97/4 Vzájomné uznávanie parkovacích znakov pre osoby so zníženou mobilitou a schopnosťou orientácie

97/3Komplexná rezolúcia o doprave ľudí so zníženou mobilitou a orientáciou

94/2 Prístup k taxislužbe pre ľudí so zníženou mobilitou

91/8 Informácie a komunikácia

90/4 Prístup  do autobusov, vlakov a diaľkových autobusov pre ľudí so zníženou mobilitou a orientáciou

89/68 Prístup pre chodcov

87/63 Doprava pre zdravotne postihnutých ľudí

85/54 Doprava pre zdravotne postihnutých ľudí

81/45 Doprava pre zdravotne postihnutých ľudí odkázaných na používanie invalidných vozíkov

78/38 Doprava pre zdravotne postihnutých ľudí


Iné dokumenty

Charta o prístupe k dopravných službám a infraštruktúre prijatá Radou Európskej konferencie ministrov (ECMT)v roku 1999 „Zlepšenie dopravy pre  zdravotne postihnutých ľudí : Sprievodca dobrou  praxou  ECMT Paríž 1999

Cost 322: Nízkopodlažné autobusy,  systém nízkopodlažných autobusov, EC DG VII Brusel 1995

Cost 335: Prístupnosť pasažierov do systémov so železničnými koľajnicami, EC DG VII Brusel 1997

Pripravená Charta ECAC o právach pasažierov

„Pomôcka “ECAC CEAC Dok 30, časť 1. 7. vydanie 1998

ECAC politické vyhlásenie v oblasti uľahčenia leteckej dopravy

Spoločná štúdia ECMT a IRU o ekonomických aspektoch prístupnosti taxi služby

Rezolúcia je k dispozícii na  http://www.oecd.org/cem/resol/disabled/index.htm

 

Nachádzaš sa tu: ÚVOD Poradenstvo Bariéry Spoločná rezolúcia č. 2001/3 o prístupnej doprave

Kontaktné údaje

Ševčenkova 19 Bratislava 851 01

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02/63814478 02/63814469

Sponzor webhostingu

Hosting zadarmo od WebSupport.sk